Hlásenie zmien v poistných zmluvách

Hlásenie zmien v poistných zmluvách

O zmenu poistnej zmluvy neživotného poistenia môže požiadať len ten, kto s poisťovňou poistnú zmluvu uzatvoril, t. j. poistník.

Zmeny môžu nastať v nasledovných údajoch:
  • adresa – ide o zmenu trvalej alebo korešpondenčnej adresy, adresu poisteného rizika nie je možné zmeniť touto cestou,
  • rodné číslo - len ak ide o opravu nesprávne zapísaného rodného čísla,
  • číslo účtu klienta,
  • vinkulácia – maximálna suma je do výšky poistnej sumy poisteného rizika uvedenej v poistnej zmluve,
  • vinkulant – ak záväzky klienta týkajúce sa poskytnutého úveru prevezme na seba iný peňažný ústav,
  • frekvencie platenia poistného - prichádza do úvahy od nového poistného obdobia, musí byť oznámená 21 dní pred výročným dňom,
  • spôsob platenia,
  • dopoistenie, resp. odpoistenie – rozšírenie alebo zníženie poisteného rizika náhradou poistnou zmluvou,
  • indexácia – zaslanie nesúhlasu s indexáciou je možné 30 dní pred výročným dátumom.

Ak klient (poistník), ktorý uzatvoril zmluvu, počas trvania poistenia požiada o zmenu poistnej sumy (napr. pri rekonštrukcii poistenej nehnuteľnosti ), je potrebné pôvodné poistenie zrušiť a dojednať náhradné poistenie. Prepracovanie poistenia sa uskutočňuje uzavretím novej poistnej zmluvy so zrušením skoršieho poistenia.

Každá zmena musí byť zaslaná aj písomne s vlastnoručným podpisom poistníka a doložením príslušných dokladov, na základe ktorých je možné povolenú zmenu vykonať.
 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.