Expresná likvidácia


Podmienky likvidácie škôd z poistenia nehnuteľností a domácností v programe EXPRES likvidácia od poisťovne Groupama

EXPRES likvidácia je spôsob likvidácie škodovej udalosti s limitom poistného plnenia 500 EUR. V rámci EXPRES likvidácie klient sám zdokumentuje a doloží fotky/video, ktoré preukazujú škodovú udalosť. Groupama poisťovňa klientom v programe EXPRES likvidácie ukončí škodovú udalosť a vyplatí poistné plnenie do 5 kalendárnych dní od nahlásenia škodovej udalosti za predpokladu, že sú splnené nasledovné podmienky:
 1. Poistná zmluva, z ktorej sa uplatňuje škodová udalosť, je v čase jej oznámenia platná a účinná.
   
 2. Vybavenie škodovej udalosti v EXPRES likvidácii je možné uplatniť len jedenkrát počas celej doby poistenia. 
   
 3. EXPRES likvidáciu nie je možné využiť v prípade, ak klient na rovnakej poistnej zmluve už EXPRES likvidáciu využil. EXPRES likvidácia sa vzťahuje na škody menšieho rozsahu, tzn. predpokladaná výška škody nepresahuje 500 EUR.
   
 4. Pre poskytnutie plnenia v EXPRES likvidácii platí limit 500 EUR. Limit poistného plnenia je maximálny limit EXPRES plnenia na celú dobu platnosti poistnej zmluvy.
   
 5. Poistné krytie sa vzťahuje na všetky balíky poistenia, vrátane v poistnej zmluve dojednaných pripoistení, okrem nasledovných prípadov: škoda vzniknutá na majetku, na ktorý nie je dojednávané potrebné pripoistenie; poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie psa a mačky; poistné riziko vzťahujúce sa na zdravie poisteného alebo člena domácnosti (poistenie úrazu, oslobodenie od platenia poistného, pohrebné náklady), škodové udalosti spôsobené trestným činom.
   
 6. EXPRES likvidácia je likvidácia škodovej udalosti bez dokladovania poistného krytia s výnimkou podmienok podľa bodu 1.-5. a to len na základe oznámenia poisteného, vlastnej foto/video dokumentácie, alebo akéhokoľvek dokumentu, ktorý preukazuje, že škoda vznikla na poistenom majetku, prípadne preverenia skutočností v aplikácii Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ, ak ide o riziko atmosférických zrážok, víchrice, bleskovej činnosti atď).
   
 7. Vyplatením poistného plnenia v rámci EXPRES likvidácie budú považované nároky klienta týkajúce sa vzniknutej škody za vybavené. Akékoľvek ďalšie nároky, spojené s udalosťou vybavenou v EXPRES likvidácii, ktoré bude klient prípadne dodatočne uplatňovať, podliehajú opätovnému preskúmaniu a posúdeniu poistného krytia a likvidácia bude prebiehať štandardným spôsobom

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.