Poistenie bytových domov

Poistenie bytových domov ponúka moderné riešenia ochrany majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Tým poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov optimálnu poistnú ochranu. Okrem základného poistenia si môžu klienti dojednať aj doplnkové poistenia, vďaka ktorým si budú vedieť vytvoriť vhodné zabezpečenie svojho majetku.


Na aké riziká sa vzťahuje základné poistenie?

požiar
výbuch
úder blesku
náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu
povodeň, záplava
víchrica
krupobitie
zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
lavína
tiaž snehu alebo námrazy
náraz vozidla
pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov
zemetrasenie, atmosferické zrážky
prepad neznámej dutiny
škoda spôsobená dymom alebo teplom

Aké doplnkové pripoistenia si môžete zvoliť k základnému poisteniu bytových domov?
Poistné krytie základného balíka poistenia je možné rozšíriť o nasledujúce doplnkové pripoistenia:

prípad poškodenia, zničenia alebo straty poistenej veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia
poistenie skla
poškodenie bránových telefónov
poškodenie výťahov
krádež príslušenstva budovy a stavieb
škody počas rekonštrukčných prác
poistenie lomu strojov
poistenie pre prípad vandalizmu (vrátanie počmárania, pomaľovania - sprejerstvo)
poistenie škôd spôsobených na osobných motorových vozidlách zaparkovaných v poistených garážach
poistenie hnuteľného majetku v osobnom vlastníctve poistených vlastníkov bytov
služba rýchleho servisu Garancia-24

Služby

Kliknite pre


    Platba poistného
   Hlásenie škodovej udalosti
    Stav mojej škodovej udalosti      
    Aktuálne kurzy

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.