Poistenie pre podnikateľov

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre malých a stredných podnikateľov.

Pravdepodobne súhlasíte s tým, že ani detailný obchodný plán a ani nepretržitá obozretnosť a starostlivosť neochráni majetok podnikateľa, živnostníka pred živelnou udalosťou, technickou poruchou či nečakanou nehodou, ktorá by mohla spôsobiť ťažkú finančnú stratu na ich majetku. Táto strata môže následne ohroziť aj ďalšie fungovanie spoločnosti. Produkt poistenie pre podnikateľov Vám ponúka poistnú ochranu a pomoc v týchto neočakávaných situáciách.

Aký majetok si môžete poistiť?
Poistiť sa môžu nehnuteľnosti, hnuteľné veci a zásoby, ktoré tvoria majetok živnostníka alebo spoločnosti, resp. ich prevádzkuje, má v prenájme alebo ich prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti, a tým je zodpovedný za ich ochranu. Ďalej sa dá poistiť finančná hotovosť, ceniny, cennosti či cenné papiere.

Komu ponúkame tento poistný produkt?
Poistenie pre podnikateľov poskytuje živnostníkom, menším výrobným a obchodným spoločnostiam či spoločnostiam poskytujúcim služby komplexné poistné riešenie, ktoré zohľadní ich potreby. Poistnú ochranu šitú na mieru vytvoríme ľahko a flexibilne pomocou doplnkových pripoistení. 

  Poistenie pre podnikateľov vám ponúka krytie nasledujúcich rizík: 

 

požiar a jeho sprievodné javy (teplo, splodiny horenia, pôsobenie hasiacej látky použitej pri hasení požiaru)

výbuch 

úder blesku

krupobitie

povodeň, záplava

víchrica (od rýchlosti vetra 54km/h)

zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, prepad neznámej dutiny

 lavína, zemetrasenie, atmosférické zrážky, tiaž snehu alebo námrazy

náraz vozidla

teplo alebo dym náhle uniknutý zo spaľovacích, vykurovacích, sušiarenských alebo varných zariadení

pád stromov, stožiarov a iných predmetov

škody spôsobené únikom kvapaliny z vodovodných zariadení

náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa (s posádkou), jeho častí alebo jeho nákladu

Aké doplnkové pripoistenia si môžete zvoliť k ZÁKLADNÉMU POISTENIU majetku?

Poistné krytie základného balíka poistenia majetku je možné rozšíriť o nasledujúce doplnkové pripoistenia:

 odcudzenie vecí krádežou alebo lúpežou
 vandalizmus
 poistenie skla
 poistenie uskladneného majetku v priestoroch pod úrovňou prízemného podlažia
 škoda spôsobená na prepravovanom majetku (preprava vlastného majetku vlastným motorovým vozidlom)
 poistenie strojov
 poistenie elektroniky
 poistenie prerušenia prevádzky
 predmety osobnej potreby zamestnancov, návštevníkov poistenej prevádzky
 dokumenty, modely, prototypy
 náklady vynaložené v súvislosti so vznikom poistnej udalosti
 stavebno-montážne poistenie

Dokumenty na stiahnutie

Aké doplnkové pripoistenia si môžete zvoliť k poisteniu všeobecnej zodpovednosti za vzniknuté škody?

Tento druh poistenia sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí podnikateľ, živnostník tretej osobe na majetku alebo zdraví. Okrem základného poistenia všeobecnej zodpovednosti je možné dojednať nasledovné druhy doplnkových pripoistení:

 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na prenajatých nehnuteľnostiach
 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 poistenie zodpovednosti za škodu na životnom prostredí
 pripoistenie zodpovednosti za škodu z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej a zdravotným poisťovniam
 pripoistenie zodpovednosti za škodu na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti 

Dokumenty na stiahnutie

Flotilové poistenie motorových vozidiel

Produkt ponúkame pre zamestnávateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme 5 alebo viac motorových vozidiel.Flotilové poistenia vám zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, živelnej udalosti alebo odcudzenia

Viac informácií >>

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.