• Home
  • Právne a spotrebiteľské informácie

Právne a spotrebiteľské informácie

Vyhlásenie k používaniu webovej stránky

Otvorením webovej stránky (www.groupama.sk) alebo ktorejkoľvek jej časti akceptujete nižšie uvedené podmienky. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím, neotvárajte túto stránku.

Prosím, pozorne si prečítajte nižšie uvedené podmienky!

Autorské právo

Webová stránka Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej len „poisťovňa”), jej obrazový a textový obsah, ako aj jej usporiadanie sa považuje za dielo a podlieha ochrane autorského práva, preto k akémukoľvek jej použitiu – s výnimkou prípadov uvedených v zákone č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) – je potrebný písomný súhlas poisťovne.

Informácie

Informácie, údaje a podmienky uvedené na webovej stránke majú výlučne informatívny charakter a poisťovňa nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť. Kompletné podmienky, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé produkty, obsahujú príslušné poistné podmienky k produktu dostupné v klientskych centrách k nahliadnutiu. Poisťovňa nezodpovedá za prípadné škody, straty, náklady, ktoré vzniknú v dôsledku používania webovej stránky, jej nedostupnosti, poruchy, ďalej z dôvodu neoprávnenej zmeny údajov na stránke treťou osobou, omeškania pri prenose dát a informácií, počítačového vírusu, systémovej chyby alebo iného podobného dôvodu.

To isté platí pre webové stránky, na ktoré táto stránka prostredníctvom hyperlinkov odkazuje.

Investičné informácie

Všetky informácie na stránke, ktoré sa týkajú investovania, majú informatívny charakter. Pri príprave webovej stránky poisťovňa použila verejne dostupné informácie, vlastné dáta a zdroje vyhodnotené ako dôveryhodné. Poisťovňa vykonala všetky primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti investičných informácií a stanovísk, neexistuje však ohľadne týchto skutočností záruka. Žiadny zamestnanec alebo zástupca nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla využitím investičných informácií uvedených na tejto stránke. Výnosy minulých období uvedené na stránke, nepredstavujú záruku budúcich výnosov. Výnosy investičných nástrojov a portfólií unit-linked produktov môžu, vzhľadom na osobitnú povahu konštrukcie produktu, kolísať. Investorom odporúčame, aby opatrne zvažovali predmet investície, jej riziká, cenu a prípadné straty predtým, ako prijmú investičné rozhodnutie. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v príslušných poistných podmienkach, ktoré odporúčame pozorne si prečítať.
Európska platforma na alternatívne riešenie online spotrebiteľských sporov

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (ODR), Komisia vyvinula platformu na mimosúdne - alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov medzi spotrebiteľmi s pobytom v Európskej únii a obchodníkom so sídlom v Európskej únii, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľských zmlúv uzavretých online.

Webovú stránku Európskej platformy na alternatívne riešenie online spotrebiteľských sporov nájdete tu: http://ec.europa.eu/odr. Na tejto webovej stránke môžete Vy ako spotrebiteľ, iniciovať mimosúdne riešenie Vášho sporu, ak tento spor vyplýva zo spotrebiteľskej zmluvy uzavretej online.

Európska platforma na alternatívne riešenie online spotrebiteľských sporov je dostupná vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie, teda aj po slovensky. Užívateľskú príručku k platforme môžete nájsť na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/.
K iniciovaniu procesu alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy sa musíte na webovej stránke zaregistrovať.

Za spotrebiteľa sa v zmysle nariadenia považujú fyzické osoby, ktoré „konajú mimo svojej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti“. V zmysle Nariadenia sa za zmluvu o službách online považuje zmluva, pri ktorej obchodník alebo jeho sprostredkovateľ ponúkol služby, napríklad poistenie prostredníctvom webovej stránky alebo iných elektronických prostriedkov a spotrebiteľ si uvedené služby objednal na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov.

E-mailová adresa našej spoločnosti na účely alternatívneho riešenia sporov, ktorú je potrebné zadať na online platforme, je: onlineplatform.eu@groupama.sk.
Informácia o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch pre účely správy daní

1. Poisťovateľ ako tzv. Oznamovacia finančná inštitúcia je v zmysle Dohody FATCA a zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch pre účely správy daní (ďalej len „FATCA/CRS zákon“), povinná vo vzťahu k poisteniam obsahujúcim hotovostný ekvivalent (kapitálotvorné životné poistenie, finančné účty) vykonať preverenie daňovej príslušnosti majiteľa účtu (ďalej len „preverenie daňovej príslušnosti“), v súlade s Dohodou FATCA a FATCA/CRS zákonom.
2. V zmysle FATCA/CRS zákona je v rámci preverenia daňovej príslušnosti klient – fyzická osoba povinný poskytnúť poisťovni údaje, respektíve vyhlásenie o tom, či je na daňové účely rezidentom iného členského štátu Európskej únie (ako Slovenská republika), iného zmluvného štátu Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach (ďalej len „dohovor“), alebo USA, (z tohto pohľadu sa za daňového rezidenta daného štátu považuje občan daného štátu aj vtedy, ak ako majiteľ účtu podlieha daňovej povinnosti aj v inom štáte), respektíve klient – právnická osoba je povinný poskytnúť vyhlásenie o tom, do ktorej kategórie stanovenej FATCA/CRS zákonom patrí. Na základe preverenia poisťovateľ určí, či finančný účet bude považovaný za účet, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti na základe FATCA/CRS zákona.
3. Poisťovateľ vyhodnotí finančný účet klienta ako podliehajúci oznamovacej povinnosti podľa FATCA/CRS zákona aj vtedy, ak klient nesúhlasí s preverením daňovej príslušnosti, alebo bude preverenie z iných dôvodov neúspešné.
4. V súlade s FATCA/CRS zákonom, o majiteľoch účtov a životných poisteniach, ktoré na základe FATCA/CRS zákona podliehajú oznamovacej povinnosti, je poisťovateľ povinný ročne zasielať informáciu Finančnej správe Slovenskej republiky za účelom realizácie výmeny informácií medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie, zmluvného štátu dohovoru, respektíve USA.
5. Poisťovateľ sa na účely FATCA/CRS zákona považuje za prevádzkovateľa, ktorého práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov ustanovuje osobitný predpis.
6. Osobné údaje sa spracúvajú na účel poskytnutia informácií o finančných účtoch členskému štátu daňovej rezidencie fyzickej osoby, zmluvnému štátu daňovej rezidencie fyzickej osoby a Spojeným štátom s cieľom správneho vyrubenia daňovej povinnosti.
Rozsah spracúvaných osobných údajov:
a. pri fyzickej osobe, ktorá je držiteľom účtu alebo ovládajúcou osobou
a/1. meno a priezvisko;
a/2. bydlisko alebo miesto podnikania;
a/3. daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené;
a/4. dátum a miesto narodenia a
b. pri subjekte, ktorý je držiteľom účtu
b/1. obchodné meno alebo názov;
b/2. sídlo;
b/3. daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené.
c. na účely poskytnutia informácií o finančných účtoch USA, údaje uvedené v dohode FATCA.

Zásady používania súborov cookies

Webová stránka www.groupama.sk používa cookies a podobné technológie, vďaka ktorým vám uľahčujeme jej používanie a pomocou ktorých Google a Facebook môže zobraziť naše reklamy. Ďalej zhromažďujú také webové štatistické informácie, ako napr. ktoré stránky boli zobrazené našimi užívateľmi, na ktorú časť webovej stránky klikol užívateľ, alebo koľko stránok vyhľadal. Účelom spracovania údajov pomocou cookies je poskytnutie určitých služieb, napríklad poskytnúť klientom ponuku šitú na mieru. Využívaním cookies Groupama.sk nezhromažďuje a neukladá údaje vhodné na identifikáciu osôb.

Čo sú to cookies?
Cookies sú malé textové súbory uložené priamo na vašom počítači. Cookies sa často používajú na efektívne fungovanie webových stránok a na poskytnutie webových služieb alebo prispôsobených funkcií. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia.

Cookies môžu byť buď „trvalé“ alebo „dočasné“. Trvalé cookies ukladá prehliadač do určitého času za predpoklad, že ich používateľ predtým neodstráni. Dočasné cookies prehliadač neuloží, automaticky sa odstráni pri jeho zatvorení.

Súhlas s používaním cookies alebo ich odmietnutie
Užívateľ má možnosť  na osobitné nastavenia cookies v prehliadači, tým pádom ich môže aj odmietnuť. Používanie cookies záleží len na vás. Kedykoľvek ich môžete zablokovať v nastaveniach vášho internetového prehliadača.
Pri zablokovaní cookies vo vašom prehliadači sa však môže stať, že nebudete môcť využiť niektoré funkcie nášho webu alebo sa niektoré webové stránky nezobrazia správne.

Ak klient nesúhlasí s umiestnením cookies môže to nastaviť (zakázaním, odvolaním) vo svojom prehliadači. Ak si používateľ želá zakázať používanie cookies Google, môže to urobiť pomocou Nastavení reklám. Užitočné informácie o povolení a zakázaní cookies sú k dispozícii na nižšie uvedených odkazoch:

Sprostredkovanie zhromaždených, anonymných dát
​​​​​​​
Poisťovňa je oprávnená na sprístupnenie hore uvedených dát v zhromaždenej, anonymnej a spracovanej podobe pre nasledovné tretie osoby, v prípade využitia nasledovných služieb: Google Analytics, AT Internet XitiAnalytics, Google Search, Google Tag Manager, Google Adwords.

Na webovej stránke sa zhromažďujú informácie bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov, za účelom návštevy a merania aktivít webovej stránky. Poisťovateľ je oprávnený sprístupniť tieto údaje spoločnosti Hotjar Ltd.

Servery poisťovne automaticky registrujú IP adresy užívateľov, typ operačného systému a internetového prehliadača, URL adresy navštívených stránok a čas návštevy na každej úrovni webovej stránky. Tieto dáta použije poisťovňa výlučne  v zhromaždenej, anonymnej a spracovanej podobe pre opravu možných chýb a zlepšenie kvality webovej stránky a štatistické účely.

 


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.