• Home
  • Právne a spotrebiteľské informácie

Právne a spotrebiteľské informácie

Informácie k spracúvaniu osobných údajov klientov

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., ako prevádzkovateľ informačného systému (ďalej len „Groupama“) spracúva osobné údaje klientov v zmysle zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve (ďalej len "zákon o poisťovníctve") na účely identifikácie a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie klientov, na účely uzatvorenia poistnej zmluvy a administrácie poistenia, na účel ochrany a uplatnenia práv poisťovateľa voči klientom, na účely poskytovania asistenčných služieb, likvidácie poistných udalostí, zaistenia, zdokumentovania činnosti poisťovateľa a na plnenie povinností a úloh poisťovateľa podľa zákona o poisťovníctve a alebo osobitných právnych predpisov (napr. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Klient je oprávnený uplatniť si práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov (napr. právo vyžadovať informácie, právo vyžadovať likvidáciu osobných údajov, právo podať námietky voči spracúvaniu). Informácie o spracúvaní osobných údajov môže klient žiadať písomnou formou na adrese prevádzkovateľa.

Klient je povinný poskytnúť osobné údaje a umožniť ich získavanie kopírovaním alebo skenovaním v zmysle zákona o poisťovníctve a bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu svojich osobných údajov a iných poskytnutých osobných údajov, pričom je zodpovedný za ich pravdivosť.

Groupama poskytnuté osobné údaje klientov chráni a na tejto účel prijíma primerané bezpečnostné opatrenia. Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté tretej strane alebo sprístupnené príjemcovi – okrem prípadov, ak táto povinnosť vyplýva zo zákona alebo ak je poskytnutie, resp. sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi poisťovateľom a klientom na základe zmluvy medzi poisťovateľom a tretími stranami, resp. príjemcami.

Osobné údaje klienta sa nezverejňujú a poisťovateľ svojím konaním neoprávnene nezasahuje do práv na ochranu osobnosti a súkromia klienta. Osobné údaje klienta môžu byť predmetom cezhraničného toku osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie. Groupama ako prevádzkovateľ informačného systému poverila nasledovných sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov:
a) finanční sprostredkovatelia;
b) TECHCAR Slovakia s. r. o., Albrechtova 1, 821 03 Bratislava, IČO: 36 862 592;
c) JAVOR - TOKÁR advokátska kancelária, s. r. o., Stará Vajnorská cesta 37, Bratislava 831 04, IČO: 36 264 750;
d) Advokátska kancelária AK Hrabovská s. r. o., Jakubovo námestie 9, 811 09 Bratislava, IČO: 47 251 476;
e) Europ Assistance, s. r. o., Na Pakráci 1683/127, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 25287851;
f) EuroCross International Central Europe, s. r. o., Národní 15/984, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 255 98 180;
g) Platiť sa oplatí s. r. o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618;
h) JUDr. Anetta Demešová, 1. mája 1053, 952 01 Vráble, IČO: 42 208 360;
i) JUDr. Beáta Boncseková, Biskupa Királya 12, 94505 Komárno, IČO: 36 108 570;
j) JUDr. Martin Závodský, Záhradnícka 39, 821 08 Bratislava, IČO: 43 249 981;
k) positive software s. r. o., Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 46 751 581.

Pre prípad zmeny sprostredkovateľov, Groupama bude priebežne aktualizovať tento zoznam na svojej webovej stránke.

Osobitné ustanovenia - Informácie o spracovaní osobných údajov, ochrane tajomstva a ochrane dôverných informácií na území Maďarska

1. Definície pojmov - pre účely tohto článku:

a) osobný údaj: údaj, ktorý je možné dať do súvislosti s dotknutou osobu - predovšetkým jej meno, identifikačné číslo, ako aj informácie o fyzickej, fyziologickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identite, resp. faktory, ktoré je možné z údajov vyvodiť a týkajú sa dotknutej osoby. Osobný údaj si zachováva svoju kvalitu počas celého procesu spracovania dovtedy, kým je možné obnoviť jeho vzťah s dotknutou osobou. Jeho vzťah ku dotknutej osobe je možné obnoviť vtedy, ak má správca údajov k dispozícii potrebné technické podmienky;

b)   dotknutá osoba: fyzická osoba, ktorá je identifikovaná alebo ktorú je možné identifikovať - priamo alebo nepriamo - na základe daných osobných údajov;

c)  súhlas: samostatne, jednoznačne a určito vyjadrený súhlas príslušnej osoby, založený na primeraných informáciách, so spracovaním svojich osobných údajov, a to na všeobecný účel alebo na jednotlivé úkony;

d)  správca údajov/prevádzkovateľ: fyzická alebo právnická osoba, alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá samostatne alebo spolu s inými definuje cieľ spracovania osobných údajov, prijíma a realizuje rozhodnutia týkajúce sa spracovania údajov (vrátane použitých nástrojov), alebo zabezpečuje spracovanie údajov inými spracovateľmi;

e)  spracúvanie údajov: akýkoľvek úkon vykonaný s osobnými údajmi, napr. ich zhromažďovanie, príjem, zaznamenanie, systematizácia, uloženie, zmena, využitie, kontrola, postúpenie, zverejnenie, zosúladenie alebo spojenie, uzatvorenie, vymazanie a zničenie, zabránenie ďalšiemu použitiu údajov bez ohľadu na použitý spôsob, ako aj vyhotovenie fotografických, zvukových alebo obrazových záznamov alebo zaznamenanie fyzických znakov umožňujúcich identifikáciu osoby (napr. odtlačok prsta alebo dlane, vzorka DNA, obraz dúhovky);

f)    postúpenie údajov: sprístupnenie údajov tretej osobe;

g)  spracovanie údajov: realizácia technických úloh v súvislosti so správou údajov bez ohľadu na spôsob a nástroje realizácie úkonov alebo miesta využitia, ak sa technická úloha realizuje na údajoch;

h)  spracovateľ údajov/sprostredkovateľ: fyzická alebo právnická osoba, alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov - vrátane zmluvy uzatvorenej na základe ustanovení právnych predpisov - vykonáva spracúvanie údajov;

i)     tretia osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom;

j)     infozákon: zákon č. CXII z r. 2011 o oprávnení disponovať s informáciami a o slobode informácií;

k)   poistné tajomstvo: všetky údaje (neobsahujúce vybrané/kvalifikované údaje), ktoré má k dispozícii poisťovňa, zaisťovňa, sprostredkovateľ poistenia alebo poistný poradca a ktoré sa týkajú osobitnej povahy, majetkových pomerov alebo hospodárenia poisťovne, zaisťovne, sprostredkovateľa poistenia, poistného poradcu a klientov (vrátane poškodených osôb) alebo zmlúv uzatvorených s poisťovňou alebo zaisťovňou;

l)     zverenie výkonu činnosti: poisťovňa poverí tretiu osobu výkonom časti poisťovacej činnosti;

m)  poisťovňa: Groupama Biztosító Zrt., sídlo: Maďarsko, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071, v Slovenskej republike zastúpená organizačnou jednotkou Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, identifikačné číslo organizácie: 47236060;

n)  klient: poistník, poistená osoba, oprávnená osoba, poškodená osoba, iná osoba, ktorá má nárok na plnenie zo strany poisťovne; v zmysle ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov sa za klienta považuje aj osoba, ktorá poisťovni predloží návrh na uzatvorenie zmluvy;

o)   údaje o zdravotnom stave: podľa definície uvedenej v zákone č. XLVII z r. 1997 o ochrane zdravotných údajov a s nimi súvisiacich osobných údajoch ide o údaj týkajúci sa telesného, mentálneho a duševného stavu dotknutej osoby, jej chorobnej závislosti, okolností ochorenia alebo smrti alebo príčinu smrti, oznámený dotknutou osobou alebo inou osobou o dotknutej osobe, resp. zistený, vyšetrovaný, meraný, vytvorený alebo odvodený zariadením zdravotnej starostlivosti; ďalej všetky údaje, ktoré je možné spojiť s horeuvedenými údajmi alebo ktoré tieto údaje ovplyvňujú (napr. správanie, okolie, zamestnanie);

p)   cudzinec: pojem definovaný podľa § 2 bodu 2 zákona č. XCIII z r. 2001 o zrušení devízových obmedzení a zmene niektorých súvisiacich zákonov;

q)   obchodné tajomstvo: pojem definovaný v § 2:47 ods. (1) zákona č. V z r. 2013 o Občianskom zákonníku účinnom od 15.03.2014 (ďalej len „Obč. z.“).

 

2. Účel a právny základ spracúvania údajov:

Na základe § 155 ods. (1) zákona č. LX z r. 2003 o poisťovniach a poisťovacej činnosti (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) môže byť účelom správy údajov poisťovňou uzatvorenie, zmena, udržanie poistnej zmluvy, posúdenie nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy alebo iný účel definovaný v tomto zákone.

Podľa § 6 ods. (1) infozákona môže poisťovňa spravovať osobné údaje dotknutej osoby aj vtedy, ak nie je možné získať súhlas dotknutej osoby alebo by jeho získanie bolo neúmerne nákladné a spracovanie osobných údajov je potrebné za účelom splnenia zákonnej povinnosti poisťovne ako správcu údajov alebo spravovanie údajov je potrebné pre účely uplatnenia oprávneného záujmu poisťovne alebo tretej osoby a uplatnenie týchto záujmov je úmerné obmedzeniu práva súvisiaceho s ochranou osobných údajov.

Pre platnosť súhlasu dotknutej osoby, ktorá je maloletou osobou staršou ako 16 rokov, nie je potrebný súhlas alebo dodatočné schválenie jej zákonného zástupcu.

Podľa § 6 ods. (5) infozákona, ak dôjde k získaniu osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby, poisťovňa môže vykonávať správu údajov - ak zákon neustanovuje inak - za účelom plnenia svojich povinností alebo uplatnenia oprávnených záujmov poisťovne alebo tretej osoby, ak uplatnenie takéhoto záujmu je primerané obmedzeniu práv súvisiacich s ochranou osobných údajov, a to bez osobitného súhlasu, aj po tom, ako dotknutá osoba odvolala svoj súhlas.

Klient podpisom poistnej zmluvy, resp. podpisom vyhlásenia o zbavení povinnosti zachovať mlčanlivosť súhlasí so spracovaním svojich údajov v zmysle ustanovení týchto osobitných ustanovení, resp. zmluvy.

 

3. Definícia spracúvaných údajov (okruhy poistného tajomstva):

a)  osobné údaje klienta, údaje o právnických osobách;

b)  charakteristické údaje a hodnota poisteného majetku, údaje o posúdení rizika;

c)  údaje týkajúce sa zdravotného stavu pri životnom, úrazovom a zdravotnom poistení a pri poistení zodpovednosti;

d)  vyplatená suma poistného plnenia a náhrady škody, čas poskytnutia;

e)  všetky dôležité skutočnosti a okolnosti týkajúce sa poistnej zmluvy, jej vzniku, zmien, evidencie a plnenia, ako aj skutočnosti a okolnosti potrebné pre poskytnutie plnenia.

Údaje uvedené v bodoch a, b, ktoré sa vypĺňajú v poistnej zmluvy, ako aj údaje uvedené v bode c, sú bezpodmienečne potrebné pre uzatvorenie, resp. plnenie zmluvy. Poskytnutie všetkých údajov je dobrovoľné, ak však nie sú k dispozícii horeuvedené údaje, nie je možné posúdiť riziko, výsledkom čoho môže byť, že poisťovňa neuzatvorí danú poistnú zmluvu.

Údaje týkajúce sa zdravotného stavu klienta je poisťovňa oprávnená spracovať v súlade so skutočnosťami uvedenými v § 155 ods. (1) zákona o poisťovníctve, v zmysle zákona č. XLVII z r. 1997 o správe zdravotných údajov a s nimi súvisiacich osobných údajov, a to výlučne na základe písomného súhlasu dotknutej osoby.

Poisťovňa je oprávnená spracovávať osobné údaje aj na základe vyhodnotenia osobných charakteristík dotknutej osoby, a to výlučne automatizovaným spracovaním údajov, ak ku spracovaniu osobných údajov došlo pri uzatvorení alebo plnení zmluvy, za predpokladu, že podnet na to dala dotknutá osoba. V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov poisťovňa - na základe žiadosti dotknutej osoby - upovedomí dotknutú osobu o použitom spôsobe a jeho podstate a zabezpečí dotknutej osobe možnosť vyjadriť svoje stanovisko.

V prípade súhlasu klienta poisťovňa poštou alebo e-mailom pošle klientovi materiály obsahujúce informácie súvisiace s jej činnosťou. Poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia, s ktorým je poisťovňa v zmluvnom vzťahu, môže v prípade súhlasu klienta vyhľadať klienta e-mailom, telefonicky alebo osobne za účelom predloženia návrhu alebo mu môže doručiť zásielku s cieľom získania priameho obchodu.

V prípade, ak si klient nežiada, aby mu poisťovňa zasielala ponuky, môže sa odhlásiť zo zasielania ponúk e-mailom na info@groupama.sk alebo písomne zaslaním listu  na adresu Groupama Biztosító Zrt., 1380 Budapest, Pf. 1049, Maďarsko.

 

4. Pri správe osobných údajov, ktoré sa považujú za poistné tajomstvo, poisťovňa postupuje nasledovným spôsobom:

a)  Ak zákon nestanovuje inak, v súvislosti s poistným tajomstvom sa povinnosť zachovať mlčanlivosť bez časového obmedzenia vzťahuje na vlastníkov poisťovne, na jej vedúcich pracovníkov, zamestnancov a všetky osoby, ktoré k nim akýmkoľvek spôsobom získajú prístup počas výkonu činnosti pre poisťovňu.

b)  Poistné tajomstvo je možné vydať tretej osobe, ak:

b/1. klient poisťovne alebo zástupca klienta poisťovne písomnou formou vyhlási, že oslobodzuje poisťovňu od povinnosti zachovať mlčanlivosť o poistnom tajomstve a uvedie presný okruh poistných tajomstiev, ktoré je možné vydať;

b/2. v zmysle zákona o poisťovníctve neplatí povinnosť zachovať mlčanlivosť.

c)  V zmysle § 157 (1) zákona o poisťovníctve povinnosť zachovať poistné tajomstvo neplatí vo vzťahu k:

c/1. dozoru konajúcemu v rámci svojho okruhu pôsobnosti;

c/2. vyšetrovaciemu orgánu, prokuratúre a nimi povereným znalcom konajúcim v rámci prebiehajúceho trestného konania;

c/3. súdu konajúcemu vo veci trestného konania, občianskeho konania, konkurzného, resp. likvidačného konania, znalcovi ustanoveným súdom, ďalej voči samostatnému súdnemu exekútorovi konajúcemu v rámci exekučného konania;

c/4. verejnému notárovi konajúcemu v rámci dedičského konania a notárom ustanovenému znalcovi;

c/5. v prípadoch uvedených v § 157 (2) zákona o poisťovníctve voči daňovému orgánu;

c/6. službe národnej bezpečnosti konajúcej v rámci svojho okruhu pôsobnosti;

c/7. protimonopolnému úradu konajúcemu v rámci dozoru nad činnosťou;

c/8. poručníckemu orgánu konajúcemu v rámci svojho okruhu činností;

c/9. zdravotníckemu orgánu uvedenému v § 108 ods. (2) zákona CLIV z r. 1997 o zdravotníctve;

c/10. ak sú osobitnými zákonmi stanovené podmienky regulácie nástrojov tajnej služby, voči orgánu oprávnenému zhromažďovať tajné informácie;

c/11. zaisťovni a v prípade spoločného krytia rizika (spolupoistenie) voči poisťovniam poskytujúcim poistné krytie;

c/12. v súvislosti s údajmi odovzdanými podľa odovzdávania údajov regulovaných zákonom o poisťovníctve voči orgánu evidujúcemu poistnú zmluvu;

c/13. s ohľadom na portfólio poistných zmlúv odovzdaných v rámci prevodu portfólia voči preberajúcej poisťovni;

c/14. s ohľadom na údaje potrebné pre vysporiadanie škôd a uplatnenie nároku na náhradu škody, ďalej v súvislosti s ich odovzdávaním navzájom voči organizácii spravujúcej Účet odškodnenia alebo Fond odškodnenia, voči Národnej kancelárii, voči korešpondentovi a Informačnému stredisku, voči Organizácii poskytujúcej odškodnenie a osobe splnomocnenej na vysporiadanie škody a zástupcovi škody, resp. voči vinníkovi, ak využije svoje právo a praje si prístup k údajom o oprave vozidla druhého účastníka nehody zo zápise o škode v súvislosti s jeho cestnou dopravnou nehodou;

c/15. s ohľadom na údaje potrebné k uskutočneniu zverenia výkonu činnosti objednanej z externých zdrojov voči osobe uskutočňujúcej takúto činnosť;

c/16. v prípade pobočky - ak sú splnené podmienky správy údajov vyhovujúce požiadavkám maďarských právnych predpisov s ohľadom na všetky údaje a v štáte sídla poisťovne z tretej krajiny existuje právny predpis na ochranu údajov vyhovujúci požiadavkám kladeným maďarskými právnymi predpismi - voči poisťovni tretej krajiny, sprostredkovateľovi poistenia a poradcom;

c/17. garantovi základných práv konajúcemu v rámci svojho okruhu pôsobnosti;

c/18. Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) konajúcemu v rámci svojho okruhu pôsobnosti;

c/19. s ohľadom na systém bonus-malus, zaradenie do neho, resp. údaje o škodovom priebehu uvedené v nariadení o podrobných pravidlách potvrdenia poistných udalostí a klasifikácie bonus-malus;

na základe písomnej žiadosti orgánu uvedeného v písmenách c/1 – c/10 a c/18, ktorá obsahuje meno klienta alebo označenie poistnej zmluvy, okruh požadovaných údajov, účel žiadosti a právny základ s tým, že subjekty uvedené v písm. c/11 – c/13 a c/16 - c/20 sú povinné uviesť výlučne okruh údajov, účel získania údajov a právny základ žiadosti. Potvrdením účelu a právneho základu vyžiadania údajov sa rozumie aj označenie príslušného zákonného ustanovenia.

Podľa § 157 (2) zákona o poisťovníctve, povinnosť zachovať mlčanlivosť voči daňovému orgánu neplatí vtedy, ak daňový orgán v daňovej veci na základe výzvy v okruhu určenom zákonom nariadi poisťovni vydať vyhlásenie, alebo ak sa na ňu vzťahuje povinnosť poskytnúť údaje o platbe, spadajúcej pod daňovú povinnosť, vyplývajúcej z poistnej zmluvy.

Povinnosť zachovať poistné tajomstvo sa vzťahuje aj na zamestnancov uvedených orgánov mimo konania, v rámci ktorých v zmysle právneho predpisu neplatí povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Za porušenie poistného tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov daňovému úradu na základe Dohody medzi Maďarskou vládou a USA o zabezpečení medzinárodného daňového súladu a implementácii FATCA regulácie a s tým súvisiacimi zmenami zákonov vykonaných na základe zákona č. XIX. z roku 2014 (ďalej len „FATCA zákon“), ani plnenie povinností uvedených v § 43/B – 43/C, na základe FATCA zákona vydaného, zákona č. XXXVII z roku 2013 o pravidlách medzinárodnej verejnoprávnej spolupráce v daňových veciach a veciach iných verejných tiarch.

 

d)  Poisťovňa je povinná neodkladne poskytnúť informácie na základe písomnej žiadosti vyšetrovacieho orgánu, služby národnej bezpečnosti a prokuratúre, ak sa objaví údaj o tom, že poistná transakcia súvisí:

d/1. so zneužitím drog, psychotropných látok, terorizmom, zneužitím výbušnín alebo výbušných látok, strelnými zbraňami, strelivom, legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, resp. trestnou činnosťou vykonávanou organizovane alebo v skupine v zmysle príslušných definícií uvedených v zákone č. IV. z roku 1978 účinnom do 30. 06. 2013.

d/2. s obchodovaním s drogami, uchovávaním drog, vyvolávaním závislosti alebo prípravou drog, zneužitím nových psychotropných látok, terorizmom, zanedbaním oznámenia terorizmu, financovaním terorizmu, zneužitím výbušnín alebo výbušných látok, zneužitím strelných zbraní alebo streliva, legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, resp. trestnou činnosťou vykonávanou organizovane alebo v skupine v zmysle príslušných definícií uvedených v zákone č. C. z roku 2012 účinnom od 01. 07. 2013.

Poisťovňa je povinná informovať vyšetrovací orgán o ňou spravovaných údajoch týkajúcich sa daného prípadu aj na základe žiadosti upravenej osobitným právnym predpisom označenej ako "neodkladné opatrenie", bez súhlasu prokuratúry, aj keď ide o údaje považované za poistné tajomstvo.

Povinnosť zachovať mlčanlivosť o poistnom tajomstve neplatí v prípade, ak si poisťovňa, sprostredkovateľ poistenia a poistný poradca plní ohlasovaciu povinnosť stanovenú zákonom o realizácií finančných a majetkových obmedzujúcich opatrení nariadených Európskou úniou.

Nepovažuje sa za poručenie poistného alebo obchodného tajomstva poskytnutie protokolu o skupinovom audite riadiacemu subjektu finančnej skupiny v prípade konsolidovaného dohľadu.

Povinnosť zachovať mlčanlivosť o poistnom tajomstve neplatí v prípade, ak

- maďarský orgán činný v trestnom konaní, za účelom splnenia písomnej žiadosti zahraničného vyšetrovacieho orgánu v súlade s medzinárodnými záväzkami, písomnou formou požiada poisťovňu o vydanie údaja, ktorý sa považuje za poistné tajomstvo,

- Finančná spravodajská jednotka, za účelom plnenia úloh v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov a financovaním terorizmu, alebo za účelom vybavenia, písomnou formou požiada poisťovňu o vydanie údaja, ktorý sa považuje za poistné tajomstvo.

 

e)  Postúpenie údajov poisťovňou poisťovni tretej krajiny alebo organizácii z tretej krajiny spracúvajúcej údaje (ďalej len „správca údajov z tretej krajiny“) sa nepovažuje za porušenie poistného tajomstva v prípade,

e/1. ak s tým klient poisťovne (ďalej len „subjekt údajov“) vyjadril svoj súhlas v písomnej forme alebo

e/2. aj bez súhlasu subjektu údajov, ak poskytnutie údajov má zákonom stanovený okruh, účel a právny základ, ak je v tretej krajine zabezpečená požadovaná úroveň ochrany údajov v zmysle § á (2) infozákona. V prípade cezhraničného prenosu údajov tvoriacich predmet poistného tajomstva do iného členského štátu sa uplatnia ustanovenia pre vnútroštátne poskytovanie údajov.

 

f) Za porušenie poistného tajomstva sa nepovažuje poskytnutie takých súhrnných údajov, z ktorých nie je možné zistiť osobu alebo obchodné údaje jednotlivých klientov; v prípade pobočky, poskytnutie údajov potrebných na výkon dozornej činnosti kontrolnému orgánu podľa zahraničného sídla (hlavnej kancelárie), ak sú splnené podmienky stanovené dohodou medzi zahraničným a maďarským dozorným orgánom; poskytnutie údajov, ktoré sa nepovažujú za osobné údaje ministrovi s cieľom vytvorenia podkladu pre legislatívu a uskutočnenia prieskumu vplyvov; poskytnutie údajov v záujme splnenia zákonných požiadaviek týkajúcich sa doplnkového dozoru finančných konglomerátov v zmysle III. a III/A, hlavy, 8. časti zákona o poisťovníctve.

Vo vyššie uvedených prípadoch poisťovňa nemôže odmietnuť poskytnúť údaje odvolávajúc sa na ochranu poistného tajomstva.

V zmysle zákona o poisťovníctve môže poisťovňa poskytnúť osobné údaje klientov v prípadoch a organizáciám uvedeným v bodoch 4.2.-4.6.

 

g) Osobné údaje uvedené v evidencii postúpených údajov musia byť zničené po uplynutí 5 rokov od postúpenia údajov; ak ide o postúpenie údajov, na ktoré sa vzťahuje § 154 zákona o poisťovníctve alebo zákon o ochrane mimoriadnych údajov, údaje musia byť vymazané po uplynutí 20 rokov.

 

h) Pri spravovaní údajov týkajúcich sa zosnulej osoby sú smerodajné ustanovenia právnych predpisov vzťahujúce sa na správu osobných údajov. Vzhľadom na údaje, ktoré sa týkajú zosnulej osoby, osobné práva dotknutej osoby môže uplatniť aj dedič zosnulej osoby, resp. osoba uvedená v poistnej zmluve ako oprávnená osoba.

 

i) V prípade zániku poisťovne, sprostredkovateľa poistenia alebo spoločnosti v odvetví odborného poradenstva bez právneho nástupcu, môže byť dokument obsahujúci obchodné tajomstvo, ktorý spravuje poisťovňa, sprostredkovateľ poistenia alebo spoločnosť v odvetví odborného poradenstva, použitý na archivačno-výskumné ciele do 60 rokov od jeho vzniku. Nie je možné zadržiavať informácie odvolávajúc sa na obchodné tajomstvo alebo poistné tajomstvo, ak existuje povinnosť poskytovať údaje stanovené osobitným zákonom a ak ide o údaje vo verejnom záujme alebo údaje, ktoré sú verejné z dôvodu verejného záujmu. Na obchodné tajomstvo a poistné tajomstvo sa aplikujú ustanovenia  Obč. z.

 

j) Pravidlá poskytovania údajov medzi poisťovňami (v zmysle § 161/A zákona o poisťovníctve účinnom od 01.01.2015)

Zákon o poisťovníctve účinný od 01.01.2015 umožňuje poisťovniam za účelom ochrany záujmov rizikového spoločenstva, na účely plnenia zákonných alebo zmluvných povinností, na účely poskytovania služieb v zmysle zákona alebo zmluvy, na účely zabránenia zneužitiu poistenia dojednaného poistnou zmluvou, obrátiť sa so žiadosťou o informácie na inú poisťovňu v súvislosti s údajmi stanovenými § 161/A (3)-(6) zákona o poisťovníctve, ktoré sú dožiadanou poisťovňou spracúvané s ohľadom na osobitosti produktu v zmysle § 155 (1) zákona o poisťovníctve, za predpokladu, že toto oprávnenie dožadujúcej poisťovne je zakotvené v poistnej zmluve.

Dožiadanie a jeho plnenie sa nepovažuje za porušenie poistného tajomstva. Dožadujúca poisťovňa je zodpovedná za existenciu oprávnenia na dožiadanie v zmysle 161/A (1) zákona o poisťovníctve. § 161/1 (3)-(6) zákona o poisťovníctve zakotvuje, aké údaje môže dožadujúca poisťovňa žiadať v súvislosti s uzavretím poistnej zmluvy alebo s plneniami na jej základe v závislosti od poistného druhu (odvetvia).  V závislosti od typu (odvetvia) poistenia je možné poskytnúť identifikačné údaje poistníka, poisteného, oprávnenej osoby, poškodeného, údaje o zdravotnom stave poisteného v čase získania údajov, ktoré súvisia s poisteným rizikom, údaje potrebné na identifikáciu predmetu poistenia, poistených záväzkov, alebo majetkových práv, údaje o poistných udalostiach, údaje potrebné na posúdenie rizík vyplývajúcich z uzatvorenej poistnej zmluvy, alebo na posúdenie právneho základu  na poskytnutie poistného plnenia u dožiadanej poisťovni.

V prípade poistných zmlúv poistenia zodpovednosti je možné s predchádzajúcim súhlasom poškodeného poskytnúť údaje o zdravotnom stave osoby požadujúcej náhradu škody alebo odškodnenie,  ako aj údaje o skorších poistných udalostiach vzťahujúcich sa na rovnaký predmet poistenia, ktorý bol poistený v rámci toho istého poistného odvetvia. V prípade havarijného poistenia suchozemských vozidiel, alebo ich poistenia zodpovednosti – v druhom prípade aj bez súhlasu poškodeného – je možné požadovať na základe údajov k identifikácii vozidla (ŠPZ, VIN) aj údaje o poistných udalostiach daného vozidla, údaje o registrácii škodovej udalosti a údaje o výške poistného plnenia.

Dožiadaná poisťovňa je povinná na základe dožiadania, ktoré je v súlade s právnymi predpismi, poskytnúť dožadujúcej poisťovni požadované údaje v primeranej lehote uvedenej v dožiadaní, a ak takáto lehota nie je uvedená, do 15 dní od doručenia dožiadania.

Dožadujúca poisťovňa je oprávnená získané údaje spracúvať 90 dní odo dňa obdržania. V prípade, ak dožadujúca poisťovňa na základe dožiadania získa údaje, ktoré sú potrebné na uplatnenie oprávnených záujmov dožadujúcej poisťovne, lehota na spracúvanie údajov sa predlžuje po dobu ukončenia konania potrebného na uplatnenie nároku dožadujúcej poisťovne. V prípade, ak dožadujúca poisťovňa na základe dožiadania získa údaje, ktoré sú potrebné na uplatnenie oprávnených záujmov dožadujúcej poisťovne, a do 1 roka od obdržania tejto informácie nedôjde k začatiu konania na uplatnenie oprávneného záujmu dožadujúcej poisťovne, údaje je možné spracúvať do 1 roka od ich obdržania.

Dožadujúca poisťovňa informuje klienta dotknutého dožiadaním o dožiadaní a o odpovedi na dožiadanie, vrátane okruhu údajov uvedených v dožiadaní, minimálne raz za poistné obdobie, ďalej informuje klienta na základe jeho žiadosti spôsobom uvedeným v infozákone.  Ak dožadujúca poisťovňa s prihliadnutím na zákonnú lehotu spracúvania údajov už údaje nespracúva, klienta, ktorý žiada o informácie v zmysle infozákona, informuje o tejto skutočnosti.

 

5. Doba spravovania údajov

Poisťovňa môže spravovať osobné údaje po dobu trvania poistného právneho vzťahu a v rámci doby, počas ktorej je možné uplatniť nárok súvisiaci s právnym vzťahom poistenia alebo príkazu. Osobné údaje týkajúce sa poistnej zmluvy, ktorá nebola uzatvorená, môže spravovať dovtedy, kým je možné uplatniť si jej nárok súvisiaci s neúspešnosťou uzatvorenia zmluvy.

Poisťovňa, poisťovací agent, a poisťovací poradca sú povinní zlikvidovať všetky osobné údaje o klientoch, bývalých klientoch alebo neuzavretých poistných zmluvách, v prípade ktorých zanikol účel spracúvania, alebo na spracúvanie ktorých nedisponuje súhlasom dotknutej osoby, respektíve, ak na spracúvanie osobných údajov neexistuje právny základ.

 

6. Ostatné ustanovenia týkajúce sa správy údajov

a)  Údaje klientov spravuje poisťovňa vo svojom vlastnom informačnom systéme prostredníctvom počítača.

b)  Pri spravovaní údajov poisťovňa dodržiava ustanovenia infozákona, zákona o poisťovníctve a ostatných platných právnych predpisov.

c) Poisťovňa na žiadosť klienta poskytuje informácie o jeho údajoch, ktoré poisťovňa spravuje, a o ich spravovaní, vo vlastnej evidencii uskutoční zmeny údajov požadované klientom, v prípade splnenia zákonných podmienok údaje vymaže alebo zablokuje.

Na základe žiadosti klienta poskytne poisťovňa klientovi informácie o údajoch klienta spracúvaných poisťovňou alebo povereným sprostredkovateľom, o zdrojoch údajov, právnom základe, doby trvania spracúvania údajov, o názve, sídle a činnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ktorá súvisí so spracúvaním údajov, ďalej – v prípade sprístupnenia alebo poskytnutia osobných údajov klienta – o právnom základe a adresátovi osobných údajov klienta,

d) Klient si môže uplatniť aj ostatné práva vyplývajúce z infozákona (napr. právo na mlčanlivosť, uplatnenie práva na súde).

Klient môže namietať voči spracúvaniu osobných údajov:

d/1 ak spracúvanie alebo poskytnutie osobných údajov je potrebné výlučne na plnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa, alebo na uplatnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby, s výnimkou povinného spracúvania údajov;

d/2 ak spracúvanie alebo poskytovanie osobných údajov je vykonávané za účelom získania priameho obchodu, prieskumu verejnosti, alebo za účelom vedeckého bádania;

d/3 v iných prípadoch ustanovených zákonom.

V prípade porušenia práv klienta, alebo ak klient nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa vo veci svojej námietky, môže sa obrátiť na súd.

e) Náhrada škody, odškodné

Ak spôsobí prevádzkovateľ škodu dotknutej osoby neoprávneným spracúvaním osobných údajov alebo porušením bezpečnostných požiadaviek, je povinný túto škodu nahradiť.

Ak prevádzkovateľ neoprávneným spracúvaním osobných údajov alebo porušením bezpečnostných požiadaviek zasiahne do osobnostných práv dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená požadovať odškodné.

Za škodu spôsobenú sprostredkovateľom zodpovedá prevádzkovateľ; prevádzkovateľ je povinný poskytnúť odškodné aj v prípade zásahu do osobnostných práv dotknutej osoby, ktorý spôsobil sprostredkovateľ.

Prevádzkovateľ sa zbaví zodpovednosti a/alebo povinnosti poskytnúť dotknutej osobe odškodné ak preukáže, že škoda alebo zásah do osobnostných práv bola spôsobená neodvrátiteľnou okolnosťou, ktorá nemala pôvod v spracúvaní údajov. Prevádzkovateľ nie je povinný nahradiť škodu a nie je možné požadovať odškodné v prípade, ak škoda, alebo, v prípade zásahu do osobnostných práv, ujma vznikla, v dôsledku úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti dotknutej osoby.

f). Poisťovňa plánuje a realizuje spracovateľské operácie tak, aby pri aplikácii predpisov na spracúvanie osobných údajov zabezpečila ochranu súkromia dotknutých osôb. Poisťovňa zabezpečuje bezpečnosť údajov a vykoná tie technické, organizačné opatrenia a vytvorí procesné postupy, ktoré sú nevyhnutné k uplatneniu predpisov na ochranu tajomstva a údajov.

Údaje poisťovňa chráni pred neoprávneným prístupom, pozmeňovaním, poskytovaním a sprístupňovaním, zverejnením, vymazaním, zničením ako aj pred neprístupnosťou z dôvodu zmeny používanej techniky.

g) Právne predpisy, na ktoré tieto „Informácie“ odkazujú sú prístupné aj na stránke www.groupamagarancia.sk.

h) V zmysle § 65 (1) infozákona, Národný úrad na ochranu dát a slobodu informácií vedie v záujme informovanosti dotknutých osôb evidenciu (evidencia na ochranu dát). Spracúvanie údajov nahlásených poisťovňou eviduje Národný úrad na ochranu dát a slobodu informácií pod č. NAIH – 59292-59318/2012., NAIH – 78398/2014.

 

7. Poskytnutie údajov, sprostredkovatelia

Na základe § 157 ods. (1) bod o sa povinnosť zachovať mlčanlivosť o údajoch potrebných pre výkon zverenej činnosti treťou osobou sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce zverenú činnosť. Osobám, ktoré vykonávajú zverenú činnosť, môže poisťovňa poskytnúť osobné údaje klientov.

Oznamujeme, že pre poisťovňu vykonávajú v rámci zverené činnosti nasledovné osoby/organizácie:

 

Subjekty vykonávajúce zverené činnosti

Účel poskytnutia údajov, vykonávaná činnosť

Tlačiarne, pošta

Informačné listy pre klientov, generovanie tlačív, tlač šekov a ich zaslanie klientom

Znalci škôd, predajcovia motorových vozidiel, opravovne

Registrácia a dokumentácia škody, zistenie rozsahu škody, posúdenie nároku na poistné plnenie

Súdni znalci

Posúdenie nárokov na poistné plnenie, znalecká činnosť

Advokáti

Právne zastupovanie poisťovne

Lekári

Posudzovanie rizika a nároku na poistné plnenie

Vyšetrovatelia

Prešetrenia oznámenia škodovej udalosti

Spoločnosti vykonávajúce správu pohľadávok

Správa a vymáhanie pohľadávok

Programátori, spoločnosti vykonávajúce výpočtové služby

Programovanie, vývoj softvéru, spracovanie údajov

 

Informácie o významných právnických osobách a organizáciách vykonávajúcich činnosť objednanú z externých zdrojov a popis ich činnosti sú k dispozícii k nahliadnutiu v klientskych servisoch poisťovne a na webovej stránke: www.groupamagarancia.sk.

Údaje získané od poisťovne na základe zmluvy uzatvorenej s poisťovňou môžu byť použité výlučne za účelom realizácie zverenej činnosti. Osoby vykonávajúce zverenú činnosť sú povinné dodržiavať právne predpisy týkajúce sa ochrany údajov a tajomstva. Povinnosť týkajúcu sa zachovania mlčanlivosti o poistnom tajomstve a opatrenia realizované v záujme zachovať tajomstvo zabezpečuje zmluva, ktorá je medzi nimi uzatvorená. Za akékoľvek škody spôsobené tretej strane výkonom zverenej činnosti zodpovedá poisťovňa, ktorá je povinná poskytnúť odškodnenie za porušenie práv. Pokiaľ v rámci zverenej činnosti poisťovňa poskytne osobné údaje svojich klientov osobám, ktoré túto činnosť vykonávajú, osoba, ktorá vykonáva zverenú činnosť sa považuje za sprostredkovateľa poisťovne.

Finanční agenti konajúce v mene poisťovne za považujú za sprostredkovateľa poisťovne.

 

8. Informácia o povinnostiach vyplývajúcich z FATCA regulácie

Touto informáciou poisťovňa plní povinnosť uvedenú v § 167/D (1) zákona o poisťovníctve. Poisťovňa ako tzv. Oznamovacia maďarská finančná inštitúcia v zmysle FATCA regulácie, je povinná vo vzťahu k poisteniam obsahujúcich hotovostný ekvivalent (kapitálotvorné životné poistenie, finančné účty podľa FATCA zákona) vykonať preverenie a identifikáciu pôvodu/príslušnosti majiteľa účtu (ďalej len: preverenie pôvodu/príslušnosti), v súlade s I. Prílohou Dohody uvedenej vo FATCA zákone (ďalej len: FATCA dohoda).

V zmysle FATCA Dohody je v rámci preverenia pôvodu/príslušnosti fyzická osoba –klient povinná poskytnúť poisťovni údaje, respektíve prehlásenie o tom, či je na daňové účely rezidentom USA (z tohto pohľadu sa za daňového rezidenta USA považuje občan USA aj vtedy, ak majiteľ účtu podlieha dani aj v inom štáte), respektíve klient – právnická osoba je povinná poskytnúť vyhlásenie o tom, do ktorej kategórie stanovenej FATCA zákonom patrí. Na základe preverenia poisťovňa určí, či finančný účet (poistná zmluva životného poistenia) bude považovaný za účet, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti vo vzťahu k USA, alebo nepodlieha oznamovacej povinnosti vo vzťahu k USA.

Poisťovňa vyhodnotí finančný účet klienta ako podliehajúci oznamovacej povinnosti vo vzťahu k USA, ak klient nesúhlasí s preverením pôvodu/príslušnosti, alebo bude preverenie z iných dôvodov neúspešné.

Preverenie pôvodu/príslušnosti sa uskutočňuje na spoločnom tlačive s vykonaním starostlivosti vo vzťahu ku klientovi na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

V súlade s FATCA zákonom, podľa predpisov uvedených v § 43/B–43/C zákona č. XXXVII z roku 2013 o pravidlách medzinárodnej verejnoprávnej spolupráce v daňových  veciach a veciach iných verejných tiarch, o majiteľoch účtov a životných poisteniach, ktoré vo vzťahu k USA podliehajú oznamovacej povinnosti, je poisťovňa povinná ročne, do 30.6 nasledujúceho roka zaslať informáciu Národnému daňovému a colnému úradu (NAV), za účelom realizácie výmeny informácií medzi Maďarskou vládou a Vládou USA.

V zmysle § § 43/B–43/C zákona č. XXXVII z roku 2013 o pravidlách medzinárodnej verejnoprávnej spolupráce v daňových  veciach a veciach iných verejných tiarch, poisťovňa písomne informuje majiteľa účtu o poskytnutí uvedenej informácie do 30 dní od poskytnutia.

Majiteľ účtu je povinný zmenu údajov – najmä údajov, ktoré majú vplyv na daňovú príslušnosť – nahlásiť do 5 pracovných dní.

 


Vyhlásenie k používaniu webovej stránky

Otvorením webovej stránky (www.groupama.sk) alebo ktorejkoľvek jej časti akceptujete nižšie uvedené podmienky. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím, neotvárajte túto stránku.

Prosím, pozorne si prečítajte nižšie uvedené podmienky!

Autorské právo

Webová stránka Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej len „poisťovňa”), jej obrazový a textový obsah, ako aj jej usporiadanie sa považuje za dielo a podlieha ochrane autorského práva, preto k akémukoľvek jej použitiu – s výnimkou prípadov uvedených v zákone č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) – je potrebný písomný súhlas poisťovne.

Informácie

Informácie, údaje a podmienky uvedené na webovej stránke majú výlučne informatívny charakter a poisťovňa nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť. Kompletné podmienky, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé produkty, obsahujú príslušné poistné podmienky k produktu dostupné v klientskych centrách k nahliadnutiu. Poisťovňa nezodpovedá za prípadné škody, straty, náklady, ktoré vzniknú v dôsledku používania webovej stránky, jej nedostupnosti, poruchy, ďalej z dôvodu neoprávnenej zmeny údajov na stránke treťou osobou, omeškania pri prenose dát a informácií, počítačového vírusu, systémovej chyby alebo iného podobného dôvodu.

To isté platí pre webové stránky, na ktoré táto stránka prostredníctvom hyperlinkov odkazuje.

Osobné údaje a mlčanlivosť

Poisťovňa s osobnými údajmi, ktoré získala prostredníctvom webovej stránky, nakladá v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. V prípade, ak poskytnete osobné údaje prostredníctvom webovej aplikácie poisťovni, súhlasíte so spracovaním týchto osobných údajov na účel a dobu vyplývajúcu z povahy tohto úkonu. Poisťovňa zachováva mlčanlivosť o údajoch, skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa osobných údajov, dát, majetkových pomerov, hospodárenia, vlastníckej štruktúre a obchodných vzťahov svojich klientov. Poisťovňa nakladá s údajmi, ktoré jej boli poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, pri dodržaní rovnakého stupňa ochrany, ako keby boli tieto údaje poskytnuté iným, štandardným spôsobom.

Investičné informácie

Všetky informácie na stránke, ktoré sa týkajú investovania, majú informatívny charakter. Pri príprave webovej stránky poisťovňa použila verejne dostupné informácie, vlastné dáta a zdroje vyhodnotené ako dôveryhodné. Poisťovňa vykonala všetky primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti investičných informácií a stanovísk, neexistuje však ohľadne týchto skutočností záruka. Žiadny zamestnanec alebo zástupca nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla využitím investičných informácií uvedených na tejto stránke. Výnosy minulých období uvedené na stránke, nepredstavujú záruku budúcich výnosov. Výnosy investičných nástrojov a portfólií unit-linked produktov môžu, vzhľadom na osobitnú povahu konštrukcie produktu, kolísať. Investorom odporúčame, aby opatrne zvažovali predmet investície, jej riziká, cenu a prípadné straty predtým, ako prijmú investičné rozhodnutie. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v príslušných poistných podmienkach, ktoré odporúčame pozorne si prečítať.
Európska platforma na alternatívne riešenie online spotrebiteľských sporov

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (ODR), Komisia vyvinula platformu na mimosúdne - alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov medzi spotrebiteľmi s pobytom v Európskej únii a obchodníkom so sídlom v Európskej únii, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľských zmlúv uzavretých online.

Webovú stránku Európskej platformy na alternatívne riešenie online spotrebiteľských sporov nájdete tu: http://ec.europa.eu/odr. Na tejto webovej stránke môžete Vy ako spotrebiteľ, iniciovať mimosúdne riešenie Vášho sporu, ak tento spor vyplýva zo spotrebiteľskej zmluvy uzavretej online.

Európska platforma na alternatívne riešenie online spotrebiteľských sporov je dostupná vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie, teda aj po slovensky. Užívateľskú príručku k platforme môžete nájsť na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/.
K iniciovaniu procesu alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy sa musíte na webovej stránke zaregistrovať.

Za spotrebiteľa sa v zmysle nariadenia považujú fyzické osoby, ktoré „konajú mimo svojej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti“. V zmysle Nariadenia sa za zmluvu o službách online považuje zmluva, pri ktorej obchodník alebo jeho sprostredkovateľ ponúkol služby, napríklad poistenie prostredníctvom webovej stránky alebo iných elektronických prostriedkov a spotrebiteľ si uvedené služby objednal na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov.

E-mailová adresa našej spoločnosti na účely alternatívneho riešenia sporov, ktorú je potrebné zadať na online platforme, je: onlineplatform.eu@groupama.sk.
Informácia o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch pre účely správy daní

1. Poisťovateľ ako tzv. Oznamovacia finančná inštitúcia je v zmysle Dohody FATCA a zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch pre účely správy daní (ďalej len „FATCA/CRS zákon“), povinná vo vzťahu k poisteniam obsahujúcim hotovostný ekvivalent (kapitálotvorné životné poistenie, finančné účty) vykonať preverenie daňovej príslušnosti majiteľa účtu (ďalej len „preverenie daňovej príslušnosti“), v súlade s Dohodou FATCA a FATCA/CRS zákonom.
2. V zmysle FATCA/CRS zákona je v rámci preverenia daňovej príslušnosti klient – fyzická osoba povinný poskytnúť poisťovni údaje, respektíve vyhlásenie o tom, či je na daňové účely rezidentom iného členského štátu Európskej únie (ako Slovenská republika), iného zmluvného štátu Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach (ďalej len „dohovor“), alebo USA, (z tohto pohľadu sa za daňového rezidenta daného štátu považuje občan daného štátu aj vtedy, ak ako majiteľ účtu podlieha daňovej povinnosti aj v inom štáte), respektíve klient – právnická osoba je povinný poskytnúť vyhlásenie o tom, do ktorej kategórie stanovenej FATCA/CRS zákonom patrí. Na základe preverenia poisťovateľ určí, či finančný účet bude považovaný za účet, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti na základe FATCA/CRS zákona.
3. Poisťovateľ vyhodnotí finančný účet klienta ako podliehajúci oznamovacej povinnosti podľa FATCA/CRS zákona aj vtedy, ak klient nesúhlasí s preverením daňovej príslušnosti, alebo bude preverenie z iných dôvodov neúspešné.
4. V súlade s FATCA/CRS zákonom, o majiteľoch účtov a životných poisteniach, ktoré na základe FATCA/CRS zákona podliehajú oznamovacej povinnosti, je poisťovateľ povinný ročne zasielať informáciu Finančnej správe Slovenskej republiky za účelom realizácie výmeny informácií medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie, zmluvného štátu dohovoru, respektíve USA.
5. Poisťovateľ sa na účely FATCA/CRS zákona považuje za prevádzkovateľa, ktorého práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov ustanovuje osobitný predpis.
6. Osobné údaje sa spracúvajú na účel poskytnutia informácií o finančných účtoch členskému štátu daňovej rezidencie fyzickej osoby, zmluvnému štátu daňovej rezidencie fyzickej osoby a Spojeným štátom s cieľom správneho vyrubenia daňovej povinnosti.
Rozsah spracúvaných osobných údajov:
a. pri fyzickej osobe, ktorá je držiteľom účtu alebo ovládajúcou osobou
a/1. meno a priezvisko;
a/2. bydlisko alebo miesto podnikania;
a/3. daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené;
a/4. dátum a miesto narodenia a
b. pri subjekte, ktorý je držiteľom účtu
b/1. obchodné meno alebo názov;
b/2. sídlo;
b/3. daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené.
c. na účely poskytnutia informácií o finančných účtoch USA, údaje uvedené v dohode FATCA.
Zásady používania súborov cookies

Webová stránka www.groupama.sk používa cookies a podobné technológie, vďaka ktorým vám uľahčujeme jej používanie a pomocou ktorých Google a Facebook môže zobraziť naše reklamy. Ďalej zhromažďujú také webové štatistické informácie, ako napr. ktoré stránky boli zobrazené našimi užívateľmi, na ktorú časť webovej stránky klikol užívateľ, alebo koľko stránok vyhľadal. Využívaním cookies Groupama.sk nezhromažďuje a neukladá údaje vhodné na identifikáciu osôb.

Čo sú to cookies
Cookies sú malé textové súbory uložené priamo na vašom počítači. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia.

Súhlas s používaním cookies alebo ich odmietnutie
Užívateľ má možnosť  na osobitné nastavenia cookies v prehliadači, tým pádom ich môže aj odmietnuť. Používanie cookies záleží len na vás. Kedykoľvek ich môžete zablokovať v nastaveniach vášho internetového prehliadača.
Pri zablokovaní cookies vo vašom prehliadači sa však môže stať, že nebudete môcť využiť niektoré funkcie nášho webu alebo sa niektoré webové stránky nezobrazia správne.

Sprostredkovanie zhromaždených, anonymných dát
Poisťovňa je oprávnená na sprístupnenie hore uvedených dát  v zhromaždenej, anonymnej a spracovanej podobe pre nasledovné tretie osoby, v prípade využitia nasledovných služieb: Google Analytics, AT Internet XitiAnalytics, Google Search, Google Tag Manager, Google Adwords.
Servery poisťovne automaticky registrujú IP adresy užívateľov, typ operačného systému a internetového prehliadača, URL adresy navštívených stránok a čas návštevy na každej úrovni webovej stránky. Tieto dáta použije poisťovňa výlučne  v zhromaždenej, anonymnej a spracovanej podobe pre opravu možných chýb a zlepšenie kvality webovej stránky a štatistické účely.

 


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.