Impressum

Poštová adresa:
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, P. O. Box 32
820 05 Bratislava 25

Sídlo poisťovne:
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21
821 08 Bratislava

IČO: 47236060
DIČ: 4020340236
IČO DPH: SK4020340236

 

IBAN: SK10 7500 0000 0002 5516 5253
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Účet vedený v Československej obchodnej banke, a. s. (ČSOB). 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071

Call centrum: +421 2 208 54 208 (pondelok-piatok od 08.00 do 17.00 hod.)
 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.