• Home
 • Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácia poskytovaná dotknutým osobám podľa ustanovenia článku 13 Nariadenia (EÚ) 2016/6791 a podľa ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 
 
Procesy spracúvania osobných údajov2: Správa poistenia, Uzatváranie poistných zmlúv 
Prevádzkovateľ
Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C,  1146  Budapešť,  Maďarsko,  IČO:  01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10- 041071, organizačná zložka Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B.

Účel spracúvania osobných údajov, dotknuté osoby a povinnosť dotknutej osoby poskytnúť údaje prevádzkovateľovi

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klientov a ich zástupcov, zachovanie možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, uzavieranie poistných zmlúv a správa poistenia vrátane likvidácie poistných udalostí a zaisťovania rizík, účel ochrany a domáhania sa práv poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne voči jej klientom, plnenie povinností a úloh poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne podľa zákona o poisťovníctve (ust. § 78 zákona 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov) alebo osobitných predpisov.
Dotknutými osobami sú klienti poisťovne. Prevádzkovateľ na dosiahnutie účelu spracúvania v zmysle zákona o poisťovníctve spracúva osobné údaje v rozsahu
 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt;
 • rodné číslo, dátum narodenia;
 • štátna príslušnosť;
 • druh a číslo dokladu totožnosti;
 • údaje preukazujúce schopnosť klienta plniť si záväzky z poistnej zmluvy, požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy, oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, splnenie požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy a zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy a na zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
Dotknutá osoba, ktorá je klientom, je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi požadované údaje.
Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov. Právnym základom spracúvania získaných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri rokovaní o uzavretí poistnej zmluvy je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem prevádzkovateľa je rovnako právnym základom spracúvania ďalších osobných údajov v rozsahu - telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

Poskytovanie a zverejňovanie spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje poisťovateľovi osoby, zúčastnenej na poistnej udalosti. Prevádzkovateľ môže poskytnúť zaisťovni spracúvané údaje súvisiace s postúpením rizika.
Prevádzkovateľ poskytuje na základe zákonnej povinnosti príslušnému orgánu štátnej správy v oblasti daní osobné údaje spracúvané v súvislosti s poistením.
Prevádzkovateľ môže poskytovať spracúvané údaje na základe zákonných povinností alebo na preukázanie svojich práv súdom, exekútorom a orgánom činným v trestnom konaní.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom dodávateľov, ktorí v jeho mene spracúvajú osobné údaje (sprostredkovateľov):
 • prostredníctvom sprostredkovateľov, poverených získavaním osobných údajov klientov;
 • prostredníctvom sprostredkovateľa – dodávateľa služby virtuálneho servera (iba poistné zmluvy uzatvárané elektronicky „online“ prostredníctvom web-stránky);
 • prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vykonáva podporné služby likvidácie poistných udalostí;
 • prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vykonáva hromadné tlače v mene prevádzkovateľa;
 • prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vedie registratúru v mene prevádzkovateľa prevádzkovateľa
 • prostredníctvom dodávateľa asistenčných služieb a
 • prostredníctvom externej zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými ustanovením § 39 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.
Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Ing. Ľubomír Janoška, konateľ spoločnosti Fair Mind s. r. o., Eugena Suchoňa č. 52, 902 01 Pezinok. Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, je prednostne určená e-mailová adresa groupama@ochranaosobnychdat.eu.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby; dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať kópiu týchto osobných údajov;
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov; dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov; dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, ak nie sú potrebné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a ak nie sú potrebné na
 • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa2;
 • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi3;
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje; dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov4;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 

Obmedzenie práv dotknutej osoby 

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je právnym základom spracúvania.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.

Aktualizovaná informácia o spracúvaní osobných údajov a informácia spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na území Maďarska

Aktualizovanú informáciu o spracúvaní osobných údajov a podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na území Maďarska v zmysle platných právnych predpisov možno získať na webovej stránke prevádzkovateľa www.groupama.sk.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len "Nariadenie GDPR"
2) "spracovateľská činnosť" podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
3) prípadne ďalšie dôvody upravené v ustanovení § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.
4) právo požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi je obmedzené absenciou štandardu prenosových dátových formátov
5) právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu je podrobne upravené v ustanovení
§ 24 zákona č. 18/2018 Z. z.

Informácie poskytované dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 14 Nariadenia (EÚ) č. 2016/679 a podľa ustanovenia § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.
 
Okruhy dotknutých osôb: účastníci poistných udalostí, oprávnené osoby, zmluvní partneri prevádzkovateľa, adresáti ponúk priameho marketingu1
 
Prevádzkovateľ Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071,  organizačná zložka Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:
 • Evidencia účastníkov poistných udalostí, Evidencia oprávnených osôb,
 • Evidencia samostatných finančných agentov,
 • Evidencia zmluvných partnerov, Vymáhanie pohľadávok,
 • Priamy marketing, Marketing Blacklist,
 • Agenda žiadostí dotknutých osôb.
Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami, štandardnou analýzou rizík a posúdením vplyvu operácií spracúvania na ochranu osobných údajov. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Pokiaľ nie je povedané inak, spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.
Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov je zabezpečený dodávateľsky. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Ing Ľubomír Janoška, konateľ spoločnosti Fair Mind s. r. o., Eugena Suchoňa 52, Pezinok, IČO 50010395. Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Groupama poisťovňa a. s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu,  je prednostne určená e-mailová adresa groupama@ochranaosobnychdat.eu.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.
Dotknutá osoba je oprávnená:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.

PRÍLOHA informácie poskytovanej dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby podľa čl. 14 Nariadenia GDPR
 
Okruh dotknutých osôb: účastníci poistných udalostí
 
Evidencia účastníkov poistných udalostí
Účel spracúvania osobných
údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa
ochrana práv a právom chránených
záujmov prevádzkovateľa a klientov
prevádzkovateľa, identifikácia
účastníkov poistných udalostí
Právny základ Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly
 Nariadenia GDPR – spracúvanie je
nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Ustanovenie § 78 ods. 1 a ods. 2 zákona
 č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve
Okruh dotknutých osôb   fyzické osoby – účastníci poistných
udalostí, ktorí nie sú klientmi
prevádzkovateľa
Zoznam osobných údajov meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
bydliska, doručovacia adresa,
dátum  narodenia alebo rodné číslo
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária,
zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie asistenčných služieb dodávateľ asistenčnej služby
Dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvná zodpovedná osoba
Správa registratúry dodávateľ služby správy
registratúry
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky; premlčacia doba
začína plynúť rok po
poistnej udalosti /
Ustanovenie § 104
Občianskeho zákonníka
informácie súvisiace s poistným plnením 10 rokov /
zákon o dani z príjmov,
zákon o dani z pridanej hodnoty


Okruh dotknutých osôb: účastníci poistných udalostí
 
Evidencia oprávnených osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia oprávnených osôb v životnom poistení, ochrana práv a právom chránených záujmov klientov prevádzkovateľa.
Právny základ Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Ustanovenie § 78 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve
Okruh dotknutých osôb   fyzické osoby – oprávnené osoby z poistných udalostí v životnom poistení
Zoznam osobných údajov meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, rodné číslo
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvná zodpovedná osoba
Správa registratúry dodávateľ služby správy registratúry
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky; premlčacia doba začína plynúť rok po poistnej udalosti /
Ustanovenie § 104 Občianskeho zákonníka
informácie súvisiace s poistným plnením 10 rokov /
zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty


Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa
 
Evidencia zmluvných partnerov
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) okrem zákazníkov a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby) okrem zákazníkov.
Právny základ Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Zmluvy s právnickými osobami: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb   Zmluvní partneri prevádzkovateľa (okrem zákazníkov), samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvná zodpovedná osoba
Správa registratúry dodávateľ služby správy registratúry
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky /
Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
informácie o obchodných prípadoch 10 rokov /
zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty


Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa
 
Vymáhanie pohľadávok
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Uplatňovanie majetkových práv prevádzkovateľa
Právny základ Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR
Okruh dotknutých osôb   Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvná zodpovedná osoba
Správa registratúry dodávateľ služby správy registratúry
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky /
Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
informácie o obchodných prípadoch 10 rokov /
zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty
 

Okruh dotknutých osôb: potenciálni zákazníci prevádzkovateľa
 
Priamy marketing
Účel spracúvania osobných údajov Ponuky – adresná komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi.
Právny základ Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR
Okruh dotknutých osôb   Potenciálni zákazníci prevádzkovateľa
Zoznam osobných údajov titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvná zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
žiaden  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky /
Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)


Okruh dotknutých osôb: zákazníci prevádzkovateľa, potenciálni zákazníci prevádzkovateľa
 
Marketing Blacklist
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Vylúčenie údajov zo spracúvania na základe námietky dotknutej osoby proti spracúvaniu na účely priameho marketingu. Spracúvanie databáze osôb vylúčených zo spracúvania na účely priameho marketingu.
Právny základ Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Okruh dotknutých osôb   Osoby vylúčené zo spracúvania na účely priameho marketingu.
Zoznam osobných údajov titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvná zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
žiaden  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky /
Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
 
 

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci prevádzkovateľa, potenciálni zákazníci prevádzkovateľa
 
Žiadosti dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.
Právny základ Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb   Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia adresa.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Správa registratúry dodávateľ služby správy registratúry
Dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvná zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
všetky spracúvané údaje 3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1) táto informácia popisuje iba činnosti spracúvania osobných údajov, zverejnené podľa ustanovenia čl. 14 ods. 5 písm. b) Nariadenia GDPR

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa ustanovenia článku 13 Nariadenia (EÚ) 2016/679a podľa ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 
Spracovateľská činnosť: Evidencia uchádzačov o zamestnanie

 
Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071,  organizačná zložka Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B.
Účel spracúvania osobných údajov: evidencia uchádzačov o zamestnanie, s ktorými prevádzkovateľ nerokuje o uzavretí pracovnej zmluvy, evidencia nevyžiadaných žiadostí o prijatie do zamestnania.
Okruh dotknutých osôb: uchádzači o zamestnanie.
Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní a praxi uchádzača.
Prevádzkovateľ neposkytuje spracúvané osobné údaje. Prevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.
Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov: lehota je určená dobou, na ktorú je súhlas udelený alebo prípadným odňatím súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním.
Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami, štandardnou analýzou rizík a posúdením vplyvu operácií spracúvania na ochranu osobných údajov. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.
Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov je zabezpečený dodávateľsky. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Ing. Ľubomír Janoška, konateľ spoločnosti Fair Mind s. r. o., Eugena Suchoňa 52, Pezinok, IČO 50010395. Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou je prednostne určená e-mailová adresa groupama@ochranaosobnychdat.eu.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.
Dotknutá osoba je oprávnená:
 • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože popisovaná činnosť spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože prevádzkovateľ nespracúva príslušné údaje automatizovane..
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.
 
Potvrdzujem, že prevádzkovateľ ma oboznámil s vyššie uvedenou informáciou. Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na vyššie popísaný účel. Súhlas udeľujem na dobu určitú 5 rokov. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“

Informácie o spracúvaní osobných údajov, údajov považovaných za poistné tajomstvo, respektíve teoretické a praktické infomrácie v súvislosti s riešením sťažností v súvislosti s poistnou zmluvou (ďalej len informácie

1. Hlavné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Názov prevádzkovateľa: Groupama Biztosító Zrt. (ďalej len poisťovňa, prevádzkovateľ)
Sídlo: Maďarsko, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.
IČO: Cg. 01-10-041071
Európsky jedinečný identifikačný znak (EUID): HUOCCSZ.01-10-041071
Korešpondenčná adresa: H-1380 Budapest, Pf. 1049
Telefónne číslo: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
Internetová stránka: www.groupama.hu
Kontakt na úradníka pre ochranu údajov: adatvedelem@groupama.hu Korešpondenčná adresa: H-1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
2.1 Účel spracúvania osobných údajov

V zmysle § 135 odseku 1 maďarského zákona č. LXXXVIII z roku 2014 o poistnej činnosti (ďalej len poistný zákon) poisťovňa je oprávnená spracúvať tie osobné údaje svojich klientov považované za poistné tajomstvo, ktoré súvisia s poistnou zmluvou, jej vznikom, evidenciou a poistným plnením. Účelom spracúvania osobných údajov zo strany poisťovne je účel potrebný pre uzavretie poistnej zmluvy, jej úpravu, udržanie v portfóliu, potrebný pre posúdenie nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy, prípadne iný účel stanovený v poistnom zákone. Poisťovňa môže vykonávať spracúvanie osobných údajov na účely odlišné od vyššie uvedených len na základe predchádzajúceho súhlasu klienta. Z dôvodu neposkytnutia súhlasu sa klient nemôže dostať do nevýhody a v prípade jeho poskytnutia sa mu nemôže zabezpečiť žiadna výhoda.
V zmysle § 379 poistného zákona sprostredkovateľ poistenia (sprostredkovateľ doplnkového poistenia) je oprávnený spravovať tie poistné tajomstvá klientov, ktoré súvisia s poistnou zmluvou, jej vznikom, evidenciou a s poistným plnením. Účelom spracúvania osobných údajov môže byť účel potrebný pre uzavretie poistnej zmluvy, jej úpravu, udržanie poistenia, potrebný pre posúdenie nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy, prípadne iný účel stanovený v poistnom zákone. Sprostredkovateľ poistenia (sprostredkovateľ doplnkového poistenia) môže vykonávať spracúvanie osobných údajov na účely odlišné od vyššie uvedených len na základe predchádzajúceho súhlasu klienta. Z dôvodu neposkytnutia súhlasu sa klient nemôže dostať do nevýhody a v prípade jeho poskytnutia sa mu nemôže zabezpečiť žiadna výhoda.
Groupama Biztosító Zrt. – H-1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C 13160/7 - Platné od 25. mája 2018 až do odvolania.

2.2 Právny základ spracúvania osobných údajov

Na základe Nariadenia GDPR zákonnosť spracúvania osobných údajov poisťovňou zabezpečuje uplatňovanie nasledujúcich právnych základov:

 1. Súhlas dotknutej osoby s manipuláciou s jej osobnými údajmi na jeden alebo viac konkrétnych účelov; Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby predovšetkým v prípade posielania reklamných ponúk a účasti vo výherných súťažiach.

 2. Spracovanie údajov je nevyhnutné na vykonanie takej zmluvy, v rámci ktorej je dotknutá strana povinná podniknúť kroky na žiadosť jednej zo strán alebo pred uzatvorením zmluvy podniknúť kroky na vyhľadanie dotknutej osoby. V prípade spracúvania osobných údajov v súvislosti s poistnou zmluvou, jej vznikom, evidenciou, poistným plnením právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v zmysle tohto bodu je plnenie poistnej zmluvy.

 3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa. Na právnej povinnosti je založené spracúvanie osobných údajov predovšetkým na základe zákona o zabránení a predchádzaní financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí, zákona o povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel, daňových zákonov, respektíve zákonov vzťahujúcich sa na výmenu informácií v daňových záležitostiach.

 4. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu životných záujmov dotknutej alebo inej fyzickej osoby. Tento právny základ sa nevyskytuje v spojitosti s bežnou prevádzkou poisťovne.

 5. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie úlohy zverenej vo verejnom záujme alebo na výkon činnosti potrebnej pri výkone verejnej moci vykonávanej prevádzkovateľom. Tento právny základ sa nevyskytuje v spojitosti s bežnou prevádzkou poisťovne.

 6. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre legitímne záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, okrem prípadov, ak záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby majú prednosť pred týmto záujmom, najmä ak dotknutá osoba je dieťa. Spracúvanie osobných údajov zo strany poisťovne je založené na oprávnených záujmoch v prípade opatrení prijatých v záujme zistenia a vyšetrovania, prípadne budúcej prevencie prípadných zneužití, okolností poukazujúcich na poistný podvod alebo poistných podvodov. Spracúvanie osobných údajov je ďalej založené na oprávnenom záujme poisťovne v prípade spracúvania osobných údajov súvisiacich s vymáhaním pohľadávok poisťovne, respektíve s postúpením pohľadávok.

Platnosť súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípade maloletého, ktorý dovŕšil 16 rokov svojho veku, nevyžaduje súhlas jeho zákonného zástupcu alebo jeho dodatočné schválenie z jeho strany.
Klient podpísaním ponuky poistenia, vyhlásenia o pristúpení, poistnej zmluvy, respektíve vyhlásenia o oslobodení od mlčanlivosti berie na vedomie spracúvanie svojich osobných údajov v zmysle týchto „Informácií“, ako aj v zmysle ustanovení zmluvy.

3. Určenie spracúvaných osobných údajov (okruhy poistných tajomstiev)
3.1. Údaje súvisiace s poistnou zmluvou

 1. Osobné údaje klienta, údaje právnických osôb;

 2. charakteristické údaje a hodnota poisteného majetku, údaje z hodnotenia rizika;

 3. pri životnom, úrazovom, nemocenskom poistení a poistení zodpovednosti údaje súvisiace so zdravotným stavom;

 4. suma vyplateného poistného plnenia a výška náhrady škody, termín vyplatenia;

 5. všetky podstatné skutočnosti a okolnosti súvisiace s poistnou zmluvou, jej vznikom, úpravou, evidenciou, poistným plnením a ktoré sú potrebné k poskytnutiu poistného plnenia, vrátane aj údajov potrebných k uplatneniu práv a povinností vyplývajúcich z poistnej zmluvy a k predkladaniu právnych nárokov.

Údaje patriace pod body a)-b) uvedené v ponuke poistenia, respektíve údaje uvedené v bode c) sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy, respektíve k poskytnutiu poistného plnenia.
Poskytovanie údajov je v súvislosti so všetkými údajmi na dobrovoľnej báze, ale ak nie sú k dispozícii vyššie označené údaje, nie je možné určiť ani riziko, čo môže so sebou prinášať zamietnutie poistného návrhu.

3.2 Spracúvanie údajov o zdravotnom stave

Poisťovňa môže spracúvať údaje súvisiace so zdravotným stavom klienta na účely stanovené v § 135 odseku 1 poistného zákona v zmysle ustanovení zákona číslo XLVII z roku 1997 o spracúvaní údajov o zdravotnom stave a súvisiacich osobných údajov výhradne na základe písomného súhlasu dotknutej osoby.

3.3 Automatizované rozhodovanie (profilovanie)

Poisťovňa spracúva osobné údaje klienta v záujme uzatvorenia poistnej zmluvy aj v rámci takého automatizovaného spracúvania osobných údajov, výsledkom ktorého je prijatie rozhodnutia, ktoré má právne následky pre klienta, respektíve v značnej miere sa ho dotýka v súvislosti s uzavretím poistnej zmluvy. V rámci automatizovaného prijímania rozhodnutí v záujme prijatia rozhodnutia ohľadne uzavretia poistnej zmluvy (posúdenie rizika) poisťovňa analyzuje osobné údaje v rámci automatizovaného spracúvania osobných údajov prostriedkami výpočtovej techniky, pričom vykoná aj hodnotenie charakteristík klienta (profilovanie). Následok automatizovaného rozhodnutia, respektíve profilovania pre klienta: možnosť uzavretia poistnej zmluvy alebo zamietnutie poistného návrhu.

3.4 Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu 

V prípade súhlasu klienta poisťovňa môže poskytnúť informácie týkajúce sa jej činnosti vo forme newslettera alebo e-mailom. V prípade súhlasu klienta poisťovňa alebo distribútor poistenia konajúci v mene poisťovne môže e-mailom, telefonicky alebo osobne kontaktovať klienta na účely poskytnutia ponuky alebo mu môže poslať zásielku v rámci priameho marketingu.
Pokiaľ si klient nežiada, aby ho poisťovňa v budúcnosti kontaktovala svojimi ponukami, môže sa bez obmedzení odhlásiť poslaním listu na e-mailovú adresu  info@groupamadirekt.hu, respektíve na poštovú adresu H-1380 Budapest, Pf. 1049.
Klient môže zmeniť svoje vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poslaním informácií a reklamných zásielok prostredníctvom telefónneho čísla na TeleCenter poisťovne: +36 1 467 3500.

4. Spracúvanie osobných údajov považovaných za poistné tajomstvo

4.1 V súvislosti s poistným tajomstvom majitelia, vedúci, zamestnanci poisťovne a všetci, ktorí v rámci svojej činnosti súvisiacej s poisťovňou akýmkoľvek spôsobom získali poistné tajomstvo, majú povinnosť zachovať mlčanlivosť, pokiaľ to zákon neustanovuje inak.

4.2 Poistné tajomstvo sa môže vydať tretej osobe len v tom prípade, ak

 1. klient poisťovne alebo jeho zástupca v písomnej forme poskytne presne vymedzený okruh poistného tajomstva, ktorý sa môže vydať a na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti;

 2. v zmysle poistného zákona nie je záväzok mlčanlivosti;

 3. ak sa certifikačný orgán poverený poisťovňou a jeho subdodávateľ dozvedia o ňom v rámci vykonania certifikačného procesu.

4.3 V zmysle § 138 odseku 1 poistného zákona povinnosť zachovať mlčanlivosť o poistnom tajomstve sa nevyžaduje voči nasledujúcim:

 1. Orgán dozoru konajúci v rámci plnenia svojich povinností;

 2. po nariadení vyšetrovania vyšetrovací orgán a prokuratúra (od 1. júla 2018 namiesto toho: orgán zabezpečujúci prípravné konanie, vyšetrovací orgán a prokuratúra);

 3. súd konajúci v trestnej veci, v rámci občianskoprávneho konania alebo nesporového konania, administratívneho sporu, znalec určený súdom, ďalej v exekučnom konaní samostatne konajúci súdny exekútor, správca konkurznej podstaty konajúci v konkurznom konaní, predbežný správca v likvidačnom konaní, mimoriadny správca, likvidátor, hlavný veriteľ vystupujúci vo vyrovnaní dlhov fyzických osôb, Služba ochrany rodín pred bankrotom, rodinný správca majetku, súd;

 4. notár konajúci v dedičskom konaní, ďalej určený znalec;

 5. v prípadoch uvedených v § 138 odseku 2 poistného zákona daňový úrad;

 6. úrad verejnej bezpečnosti konajúci v rámci plnenia svojich povinností;

 7. protimonopolný úrad konajúci v rámci plnenia svojich povinností;

 8. úrad sociálnych vecí a rodiny konajúci v rámci plnenia svojich povinností;

 9. v prípade stanovenom v § 108 odseku 2 zákona číslo CLIV z roku 1997 o zdravotníctve úrad verejného zdravotníctva;

 10. v prípade zákonom stanovených podmienok orgán oprávnený uplatniť prostriedky tajnej služby a oprávnený na zber tajných informácií (od 1. júla 2018 namiesto toho: v zákonom stanovených prípadoch orgán oprávnený na zber tajných informácií);

 11. zaisťovňa, iný podnik v rámci skupiny, respektíve v prípade spolupoistenia poisťovne, ktoré spoločne upisovali riziko;

 12. vzhľadom na údaje poskytnuté v rámci prenosu údajov upravovaného v zákone orgán na vedenie evidencie obligácií, orgán na vedenie záznamov škôd, ďalej dopravný orgán v úradných konaniach súvisiacich s úlohami zabezpečenia cestnej premávky pri motorových vozidlách, ktoré nie sú uvedené v evidencii motorových vozidiel, respektíve orgán evidencie cestnej premávky;

 13. v prípade portfólia poistení, ktoré sa v rámci prevedú v rámci presunu portfólia, v zmysle príslušných ustanovení dohody prijímajúca poisťovňa

 14. s ohľadom na údaje potrebné pre likvidáciu škody a uplatnenie nároku na náhradu škody a v súvislosti so vzájomným poskytnutím týchto údajov organizácia spravujúca Účet a fond na kompenzáciu škôd federácie maďarských poistiteľov, Národný orgán, korešpondenčný orgán, Informačné stredisko, Organizácia na kompenzáciu škôd, poverenec pre likvidáciu škôd a zástupca pre riešenie škodovej udalosti, ďalej aj osoba, ktorá škodu spôsobila na základe zápisnice zo škodovej udalosti s ohľadom na údaje o oprave druhého motorového vozidla, ktoré bolo zapojené do dopravnej nehody v záujme likvidácie škody;

 15. s ohľadom na údaje potrebné k vykonávaniu outsourcovanej činnosti subjekt vykonávajúci outsourcovanú činnosť, ďalej audítor z pohľadu údajov potrebných k vykonaniu audítorských úloh;

 16. v prípade pobočky - pokiaľ sú splnené všetky požiadavky kladené maďarskými právnymi predpismi o spracúvaní osobných údajov vzhľadom na všetky údaje, respektíve štát označený ako tretia krajina z hľadiska sídla poisťovne disponuje právnym predpisom spĺňajúcim požiadavky na ochranu osobných údajov v zmysle maďarských predpisov - poisťovňa a sprostredkovateľ poistenia z tretej krajiny;

 17. ochranca základných práv konajúci v rámci svojich povinností;

 18. Národný úrad ochrany osobných údajov a slobody informácií konajúci v rámci svojich povinností;

 19. poisťovňa v zmysle ustanovení nariadení ministerstva o systéme bonus-malus, o zaradení do tohto systému, respektíve o podrobných pravidlách potvrdenia škodových udalostí, vzhľadom na údaje o záznamoch škôd a zaradenie do systému bonus-malus, v prípadoch stanovených v príslušnom nariadení;

 20. v prípade poistených využívajúcich dotácie k poistnému pre poľnohospodárske poistné zmluvy orgán určujúci poľnohospodárske škody, poľnohospodársky riadiaci orgán, orgán na zmiernenie poľnohospodárskych škôd, respektíve inštitúcia zaoberajúca sa s analýzami patriace pod ministerstvo vedené ministrom zodpovedným za poľnohospodársku politiku;

 21. orgán evidujúci likvidačné organizácie,

pokiaľ sa orgán alebo osoba uvedená v bodoch a) - j), n), s) t) a u) prostredníctvom písomnej žiadosti (od 1. júla 2018 namiesto toho: žiadosťou o poskytnutie údajov, respektíve vo forme písomnej žiadosti) na ňu obráti, ktorá obsahuje meno klienta alebo označenie poistnej zmluvy, druh požadovaných údajov, účel požadovania údajov a právny základ, s tým, že orgán alebo osoba označená v bodoch p) - s) je povinná označiť výhradne iba druh požadovaných údajov, účel požadovania údajov a právny základ. Za preukázanie účelu a právneho základu sa považuje aj označenie ustanovenia právneho predpisu, ktoré oprávňuje na oboznámenie sa s týmito údajmi.
V zmysle § 138 odseku 2 bodu e) poistného zákona nie je potrebné zachovať mlčanlivosť o poistnom tajomstve v tom prípade, ak daňovej záležitosti, na výzvu daňového orgánu je poisťovňa povinná v zákonom stanovenom rámci poskytnúť vyhlásenie, respektíve ak má zákonom stanovenú povinnosť poskytovať údaje o platbách spadajúcich pod daňovú povinnosť v zmysle poistnej zmluvy.
Povinnosť zachovať mlčanlivosť o poistnom tajomstve sa mimo rámca príslušného konania vzťahuje aj na zamestnancov vyššie uvedených orgánov.
Nie je povinnosť zachovať mlčanlivosť voči finančnej inštitúcii určenej v zákone číslo CCXXXVII z roku 2013 o úverových inštitúciách a finančných podnikoch, v súvislosti s poistnou zmluvou v spojitosti s pohľadávkou vyplývajúcou z finančnej služby, ak sa finančná inštitúcia obráti na poisťovňu písomnou žiadosťou, ktorá obsahuje meno klienta alebo označenie poistnej zmluvy, druh požadovaných údajov a účel požadovania údajov.
Nepredstavuje porušenie poistného tajomstva, ak k poskytnutiu údajov zo strany poisťovne daňovému orgánu dochádza na základe zákona číslo XIX z roku 2014 o vyhlásení Dohody medzi vládou Maďarska a vládou Spojených štátov amerických o zlepšení dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní o vykonávaní predpisov zákona FATCA, respektíve o zmene súvisiacich zákonov (ďalej len zákon FATCA) pri plnení povinností uvedených v zákone číslo XXXVII z roku 2013 zákona o jednotlivých pravidlách medzinárodnej administratívnej spolupráce týkajúcej sa daní a iných ďalších verejných poplatkov: (ďalej len zákon o daniach a verejných poplatkoch). v § 43/B-43/C.
Nepredstavuje porušenie záväzku mlčanlivosti o poistnom tajomstve, ak poisťovňa poskytne údaje daňovému orgánu na základe povinnosti uvedenej v § 43/H zákona o daniach a verejných poplatkoch, respektíve na základe zákona FATCA pri plnení povinností uvedených v § 43/B a 43/C zákona o daniach a verejných poplatkoch.

4.4 Poisťovňa je povinná na základe písomnej žiadosti úradu národnej bezpečnosti, prokuratúry, ako aj vyšetrovacieho orgánu na základe schválenia zo strany prokurátora bezodkladne a v písomnej forme poskytnúť informácie, pokiaľ sa zistia údaje, podľa ktorých je poistná udalosť spojená s nasledujúcim:

 1. ak sa v zmysle ustanovení zákona číslo IV z roku 1978 účinného do 30. júna 2013 jedná o zneužívanie drog, zneužívanie novej psychoaktívnej látky, teroristický čin, zneužívanie výbušnín a trhavín, zneužívanie strelných zbraní a munície, pranie špinavých peňazí, trestný čin spáchaný v zločineckej skupine alebo v zločineckej organizácii;

 2. ak sa v zmysle zákona číslo C z roku 2012 o Trestnom zákonníku v účinnosti od 1. júla 2013 jedná o obchod s drogami, prechovávanie drog, podporu užívania drog alebo podporu prípravy drog, zneužívanie novej psychoaktívnej látky, teroristický čin, neoznámenie teroristického činu, financovanie terorizmu, zneužívanie výbušnín a trhavín, zneužívanie strelných zbraní a munície, pranie špinavých peňazí, trestný čin spáchaný v zločineckej skupine alebo v zločineckej organizácii

.
Nie je povinnosť zachovávať mlčanlivosť o poistnom tajomstve v prípade, ak poisťovňa plní svoju oznamovaciu povinnosť stanovenú v zákone o prijatí obmedzujúcich finančných a majetkových opatrení nariadených Európskou úniou a Radou bezpečnosti OSN.
Nepredstavuje porušenie poistného tajomstva a porušenie obchodného tajomstva v prípade vykonania kontroly zo strany orgánu dohľadu pri skupinovom dohľade poskytnutie správy o skupinovej kontrole riadiacemu členovi finančnej skupiny.
Nie je povinnosť zachovať mlčanlivosť o poistnom tajomstve ani v tom prípade, ak

 • maďarský orgán boja proti zločinu v záujme vyhovenia písomnej žiadosti zahraničného orgánu boja proti zločinu na základe medzinárodnej povinnosti písomne požiada o poskytnutie údajov považovaných za poistné tajomstvo;

 • orgán pôsobiaci ako finančná informačná jednotka konajúc v rámci plnenia svojich povinností stanovených v zákona o predchádzaní a zabránení praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo v záujme vyhovenia písomnej žiadosti zahraničnej finančnej informačnej jednotky písomne požiada o poskytnutie údajov, ktoré sa považujú za poistné tajomstvo.

4.5 Nepredstavuje porušenie poistného tajomstva, ak poisťovňa realizuje prenos údajov poisťovni z tretej krajiny alebo sprostredkovateľovi z tretej krajiny v tom prípade:

 1. ak s tým klient poisťovne (dotknutá osoba) písomne súhlasil, alebo

 2. ak bez súhlasu dotknutej osoby prenos údajov má zákonom vymedzený okruh údajov, účel a právny základ a je zabezpečená náležitá úroveň ochrany osobných údajov v tretej krajiny akýmkoľvek spôsobom stanoveným v § 8 odseku 2 zákona o informáciách.

V prípade prenosu údajov považovaných za obchodné tajomstvo do iného členského štátu sa musia uplatňovať ustanovenia vzťahujúce sa na prenos údajov vo vnútrozemí.

4.6 Nepredstavuje porušenie poistného tajomstva poskytnutie takých sumárnych údajov, z ktorých nie je možné identifikovať osobu alebo určiť obchodné údaje jednotlivých klientov; v prípade pobočky poskytnutie údajov orgánu dohľadu v krajine podľa sídla zahraničnej spoločnosti (hlavné ústredie) v záujme zabezpečenia činnosti dohľadu, pokiaľ to zodpovedá ustanoveniam uvedeným v dohode medzi zahraničným a maďarským orgánom dohľadu; poskytnutie údajov nepovažovaných za osobné údaje ministrovi v záujme poskytnutia základov pre zákonodarstvo a vykonania posúdenia vplyvov, prenos údajov v záujme splnenia ustanovení uvedených v zákone o doplnkovom dohľade nad finančnými konglomerátmi.

Poisťovňa nemôže odmietnuť poskytnutie údajov určených v bode 4.6. s odvolaním sa na poistné tajomstvo.
Poisťovňa nemôže dotknutú osobu informovať o prenosoch údajov realizovaných na základe bodu 4.3. písmena b), f) a j), respektíve prvého odseku bodu 4.4.
Poisťovňa môže v prípadoch a organizáciám stanoveným v bodoch 4.2.-4.6. postúpiť osobné údaje klientov v zmysle ustanovení poistného zákona.

4.7 Osobné údaje uvedené v evidencii o prenose údajov sa musia vymazať po uplynutí 5 rokov od prenosu údajov, údaje spadajúce pod § 136 poistného zákona alebo v prípade prenosu údajov považovaných v zmysle zákona o informáciách za špecifické informácie po uplynutí 20 rokov.

4.8 Pre spracúvanie osobných údajov zosnulej osoby sú smerodajné príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na spracúvanie osobných údajov. Vzhľadom na osobné údaje, ktoré sa viažu k zosnulej osobe si môže uplatňovať práva dotknutej osoby dedič po zosnulom, respektíve oprávnená osoba uvedená v poistnej zmluve.

4.9 V prípade zániku poisťovne alebo sprostredkovateľa poistenia bez právneho nástupcu sa spis spracúvaný poisťovňou alebo sprostredkovateľom poistenia a obsahujúci obchodné tajomstvo môže po uplynutí 60 rokov využiť na účely archívnych výskumov. Nie je možné s odvolaním sa na obchodné tajomstvo alebo poistné tajomstvo zadržať informácie v prípade povinnosti zverejnenia informácií vo verejnom záujme alebo povinnosti poskytnúť informácie v zmysle zákona o informáciách. V ostatnom ohľade sa na obchodné tajomstvo a poistné tajomstvo vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

4.10 Pravidlá vzťahujúce sa na vzájomný prenos údajov medzi poisťovňami 

 

Poistný zákon umožňuje poisťovniam v záujme ochrany záujmov rizikovej komunity, aby sa pri plnení svojich povinností uvedených v právnych predpisoch alebo predpísaných v uzavretých zmluvách v záujme poskytnutia poistných plnení v zmysle právnych predpisov a zmluvy a na účely zabránenia prípadom podvodov poslali žiadosť inej poisťovni podľa ustanovení uvedených v § 135 odseku 1 poistného zákona, s ohľadom na špecifickosť poistného produktu a požadovať od druhej poisťovne poskytnutie ním spracúvaných údajov stanovených v § 149 odsekoch 3-6 poistného zákona za predpokladu, že požadujúca poisťovňa (posielajúca žiadosť) má zakotvenú túto právomoc v poistnej zmluve.
Žiadosť a vyhovenie žiadosti sa nepovažuje za porušenie poistného tajomstva. Poisťovňa žiadajúca o informácie je zodpovedná za to, aby existovalo oprávnenie na požadovanie poskytnutia informácií v zmysle § 149 odseku 1.
Ustanovenia § 149 odsekov 3-6 po jednotlivých odvetviach poisťovníctva stanovujú, že poisťovňa žiadajúca o poskytnutie informácií uzavretím alebo plnením zmlúv patriacich do jednotlivých odvetví aké údaje môže požadovať. V závislosti od typu (zaradenia do odvetvia) poistnej zmluvy je možné poskytnúť identifikačné údaje poistníka, poisteného, príjemcu, poškodenej osoby, údaje týkajúce sa zdravotného stavu poistenej osoby pri zaznamenaní údajov a týkajúceho sa zmluvného rizika, údaje potrebné pre identifikáciu majetku, pohľadávok alebo majetkových práv, údaje vzťahujúce sa na predchádzajúce poistné udalosti, údaje potrebné k posúdeniu rizika v súvislosti s uzavretím zmluvy u vyhľadanej poisťovni, respektíve údaje potrebné k preskúmaniu právneho základu poistných plnení, ktoré sa majú vyplatiť na základe zmluvy uzavretej u vyhľadanej poisťovni. V prípade zmlúv patriacich do odvetvia poistenia zodpovednosti pri predchádzajúcom súhlase poškodenej osoby je možnosť poskytnúť údaje vzťahujúce sa na identifikáciu poškodenej osoby, údaje osoby uplatňujúcej nárok na náhradu škody z dôvodu osobného zranenia, nárok na odškodné z dôvodu porušenia osobnostných práv, pričom sa berie ohľad aj na údaje o zdravotnom stave tejto osoby pri zaznamenaní poistnej udalosti a v súvislosti so zmluvným rizikom, ďalej je možné poskytnúť údaje týkajúce sa tejto osoby, prípadne poškodeného majetku v spojitosti s predchádzajúcimi poistnými udalosťami na základe poistnej zmluvy patriacej do odvetvia poistenia zodpovednosti. V prípade poistných zmlúv patriacich do odvetvia poistenia zodpovednosti nie je potrebný predchádzajúci súhlas poškodenej osoby k poskytnutiu údajov, ktoré neobsahujú osobné údaje, vzťahujú sa na poistné udalosti, súvisia so zmluvou patriacou do odvetvia poistenia zodpovednosti a týkajú sa osoby, ktorá si uplatňuje nárok na náhradu škody v súvislosti s poškodením majetku.
V prípade poistení patriacich do odvetvia havarijného poistenia pozemných vozidiel, ako aj v prípade poistení týkajúcich sa autonómnych pozemných vozidiel patriacich do odvetvia poistenia zodpovednosti (v prípade týchto poistení aj bez predchádzajúceho súhlasu poškodeného) je možné požiadať od druhej poisťovne na základe identifikačných údajov vozidla (evidenčné číslo, číslo podvozku) údaje vzťahujúce sa na vzniknutú poistnú udalosť v spojitosti s daným vozidlom (predovšetkým informácie týkajúce sa času poistnej udalosti, právneho základu, údaje týkajúce sa poškodenia vozidla a náhrady s tým súvisiacich škôd, vrátane aj údajov o škodách, ktoré vznikli na vozidle označenom poisťovňou požadujúcou informácie, ale neboli spôsobené motorovým vozidlom), ako aj údaje týkajúce sa zaznamenávania škodovej udalosti a výšky škody.

Poisťovňa, ktorú žiadajú o poskytnutie údajov poskytne údaje uvedené v žiadosti požadujúcej poisťovni do termínu uvedenej v príslušnej žiadosti a v prípade, že v žiadosti tento termín nie je uvedený, do pätnástich dní od doručenia žiadosti.
Poisťovňa, ktorá požiadala o poskytnutie informácií, môže spracúvať takto získané údaje po dobu deväťdesiatich dní odo dňa prevzatia týchto informácií. V takom prípade však, ak údaj, ktorý sa na základe výsledku žiadosti dozvedela poisťovňa žiadajúca informácie, je potrebná k uplatneniu oprávnených záujmov tejto poisťovne, doba spracúvania osobných údajov sa predlžuje až do ukončenia konania začatého v súvislosti s uplatnením príslušného nároku. Pokiaľ údaj získaný ako výsledok žiadosti poisťovne o poskytnutie údajov je potrebný k uplatneniu oprávnených záujmov tejto poisťovne a v súvislosti s uplatnením príslušného nároku nedôjde k začatiu konania do jedného roka od zistenia príslušného údaju, údaj sa môže spracúvať po dobu jedného roka od oboznámenia sa s ním.
Poisťovňa  informuje dotknutú osobu - klienta o skutočnosti podania žiadosti v zmysle tohto bodu a vyhovenia žiadosti, ako aj o okruhu údajov uvedených v žiadosti minimálne raz počas poistného obdobia, ďalej bude klienta na jeho žiadosť informovať spôsobom stanoveným v zákone o informáciách. Ak poisťovňa požadujúca informácie vzhľadom na zákonný termín dobu spracúvania osobných údajov už nespracúva príslušné údaje, potom v zmysle zákona o informáciách, musí o tejto skutočnosti informovať klienta požadujúceho informácie.

4.11 Na základe § 381 odsekov sa ustanovenia uvedené v bodoch 4.1. - 4.9., ako aj v bode 5 musia uplatňovať aj v prípade sprostredkovateľov poistenia s tým, že tam, kde príslušné ustanovenie uvádza poisťovňu, má sa pod tým chápať sprostredkovateľ poistenia.

5. Doba spracúvania údajov 

Poisťovňa môže spracúvať osobné údaje v čase existencie poistného právneho vzťahu, respektíve po dobu, dokedy sa v súvislosti s poistným alebo mandátnym vzťahom môže uplatniť poistný nárok.
Poisťovňa môže spracúvať osobné údaje týkajúce sa neuzatvorenej poistnej zmluvy po dobu, dokedy sa môže uplatňovať nárok v súvislosti s neuzatvorením poistnej zmluvy.
Poisťovňa je povinná vymazať všetky osobné údaje vzťahujúce sa na jej klientov, bývalých klientov, prípadne osobné údaje týkajúce sa neuzatvorených poistných zmlúv, pri ktorých zanikol účel na spracúvanie osobných údajov, alebo na spracúvanie týchto osobných údajov nemá k dispozícii súhlas, prípadne nemá právny základ na spracúvanie týchto údajov.

6. Práva dotknutej osoby

6.1 Dotknutá osoba má právo:

a.   dostávať informácie o správe svojich osobných údajov (právo na informáciu);
b.   získať prístup k svojim osobným údajom a k informáciám stanoveným v zákone súvisiacom so spracúvaním osobných údajov (právo prístupu);
c.    na to, aby správca údajov upravil jeho nepresné osobné údaje (právo na opravu);
d.   na to, aby správca údajov vymazal jeho osobné údaje (právo na zabudnutie);

 1. okrem uchovávania, zamietnuť správu svojich osobných údajov (právo na obmedzenie);

 2. získať osobné údaje týkajúce sa jeho osoby v strojovo čitateľnom, zrozumiteľnom, bežne používanom formáte (právo na prenosnosť údajov);

 3. kedykoľvek vzniesť námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účely verejného záujmu alebo na výkon moci verejnej autority alebo proti spracúvaniu údajov, ktoré je nevyhnutné na potvrdenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany alebo na spracovanie osobných údajov na priame obchodné účely (právo namietať);

 4. v prípade automatizovaného rozhodovania (vrátane profilovania) žiadať ľudský zásah, vyjadriť svoj názor a podať námietku proti rozhodnutiu.

6.2 Poisťovňa v priebehu jedného mesiaca informuje dotknutú osobu o opatreniach, ktoré prijala na základe jej žiadosti doručenej poisťovni v záujme uplatnenia svojich práv uvedených v bode 6.1. V prípade potreby berúc do úvahy zložitosť žiadosti a počet žiadostí sa termín môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

6.3 Klient v prípade porušenia jeho práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, alebo ak nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa v súvislosti s uplatňovaním jeho práv, môže sa obrátiť na orgán dohľadu, ktorého sa dotýka spracúvanie osobných údajov, prípadne na súd:

Orgán dohľadu, ktorého sa dotýka spracúvanie osobných údajov zo strany poisťovne: Národný úrad ochrany osobných údajov a slobody informácií (NÚOOÚSI)
Sídlo: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Korešpondenčná adresa: H-1530 Budapest, Pf. 5 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Internetová stránka: http://naih.hu

6.4 Náhrada škody, odškodné

V prípade, že prevádzkovateľ protiprávnym spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek na bezpečnosť osobných údajov spôsobí inému škodu, je povinný túto škodu nahradiť. V prípade, že prevádzkovateľ protiprávnym spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek na bezpečnosť osobných údajov poruší osobnostné práva dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo požadovať odškodné od prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zodpovedá dotknutej osobe za škody spôsobené sprostredkovateľom a prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe zaplatiť aj odškodné z titulu porušenia osobnostných práv, ktorého sa sprostredkovateľ dopustil. Prevádzkovateľ je oslobodený od zodpovednosti a od povinnosti zaplatenia odškodného, pokiaľ preukáže, že porušenie osobných práv dotknutej osoby spôsobila neodvrátiteľná príčina spadajúca mimo rozsah spracúvania osobných údajov. Škoda sa nemusí nahradiť a odškodné sa nemôže nárokovať v tom prípade, ak škoda alebo porušenie práva spôsobené porušením osobnostného práva vyplývalo z úmyselného alebo z hrubého nedbanlivostného konania dotknutej osoby.

7. Prenos údajov, sprostredkovatelia

V zmysle § 138 odseku 1 bodu o) poistného zákona povinnosť zachovania poistného tajomstva sa vzhľadom na údaje potrebné pre vykonávanie outsourcovanej činnosti nevzťahuje na osobu, ktorá outsourcovanú činnosť vykonáva. Poisťovňa môže postúpiť osobné údaje klientov subjektom vykonávajúcim outsourcovanú činnosť. V prípade, že v rámci outsourcovanej činnosti poisťovňa uskutočňuje prenos osobných údajov svojich klientov subjektom vykonávajúcim outsourcovanú činnosť, subjekt vykonávajúci outsourcovanú činnosť sa považuje za sprostredkovateľa poisťovne.
Dovoľujeme si vás informovať, že predovšetkým nižšie uvedené organizácie/osoby vykonávajú činnosť pre poisťovňu v priebehu outsourcovania administratívnej činnosti:

Subjekty vykonávajúce outsourcovanú činnosť

Účel prenosu údajov, činnosť

tlačiarne

výroba informačných listov pre klientov, formulárov, tlač šekov

odhadcovia škôd, obchodníci s autami, opravovne

zápis škodovej udalosti, posúdenie škody, posúdenie nároku na odškodnenie

súdni znalci

posúdenie nároku na poistné plnenie, znalecká činnosť

advokáti

právne zastupovanie poisťovne

lekári

posúdenie rizika a nároku na poistné plnenie

súkromní detektívi

kontrola oznámenia o poistnej udalosti

spoločnosti zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok

správa a vymáhanie pohľadávok

poskytovatelia IT služieb

priebežné, každodenné
údržba a podpora IT systému; spracúvanie, uchovávanie a archivovanie údajov

správcovská spoločnosť

správa majetku

asistenční partneri

organizácia služieb

odborní prekladatelia, tlmočníci

preklady a tlmočenia

pracovníci zákazníckeho servisu

zabezpečenie činnosti zákazníckeho servisu

 

 
Informácie vzťahujúce sa na najdôležitejšie právne subjekty, organizácie vykonávajúce outsourcované činnosti, ako aj na nimi vykonávanú činnosť sú k nahliadnutiu v klientskych centrách poisťovne, respektíve aj na stránke www.groupama.hu. Údaje získané od poisťovne sa môžu výhradne použiť len na účely vykonávania outsourcovaných činností v zmysle zmluvy uzavretej s poisťovňou. Subjekty vykonávajúce outsourcované činnosti sú povinné dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov a tajomstiev. Povinnosť zachovať mlčanlivosť o poistnom tajomstve, zodpovednosť za zachovanie tohto tajomstva, ako aj opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme zachovania tajomstva sú zabezpečené aj v zmluvách, ktoré sa s nimi uzavreli. Za škody spôsobené tretej osobe prostredníctvom outsourcovanej činnosti zodpovedá poisťovňa a poisťovňa je povinná zaplatiť prípadné odškodnenie.

8. Spoločné spracúvanie osobných údajov 

Poisťovňa a banka OTP Bank Nyrt. sa považuje za spoločného prevádzkovateľa v súvislosti so skupinovými poistnými zmluvami uzavretými bankou OTP Bank Nyrt. ako poistníkom. Podrobné pravidlá vzťahujúce sa na banku OTP Bank Nyrt. ako prevádzkovateľa sú uvedené v informáciách o spracúvaní osobných údajov zverejnených bankou OTP Bank Nyrt.
Dotknutá osoba si môže voči poisťovni alebo banke OTP Bank Nyrt ako spoločnému prevádzkovateľovi uplatniť svoje práva uvedené v bode 6, ktoré jej prislúchajú v zmysle ustanovení Nariadenia GDPR. Podrobné informácie týkajúce sa spoločného spracúvania osobných údajov sú k dispozícii na internetovej stránke banky OTP Bank Nyrt.
Údaje banky OTP Bank Nyrt.:
Názov prevádzkovateľa: OTP Bank Nyrt.
Sídlo: H-1051 Budapest, Nádor utca 16.
Korešpondenčná adresa: OTP Bank Nyrt. H-1876 Budapest
E-mailová adresa: informacio@otpbank.hu
Telefónne číslo: : +36 1/30/20/70 366 6388
Internetová stránka: www.otpbank.hu

9. Riešenie sťažností súvisiacich s poistnou zmluvou 

V prípade otázok, sťažností, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami, sa môžete osobne obrátiť na pracovníkov v klientskych centrách poisťovne. Kontakty na naše klientske centrá sú uvedené na našej webovej stránke www.groupama.hu. Sme vám k dispozícii aj telefonicky aj cez TeleCenter poisťovne na čísle +36 1 467 3500, respektíve elektronickou poštou na internetovej stránke www.groupama.hu v bode ponuky „Napíšte nám“. V prípade, že vaše oznámenie chcete podať písomne, môžete tak urobiť aj na korešpondenčnej adrese H-1380 Budapest, Pf. 1049 alebo na faxovom čísle +36 1 361 0091.
Odborný dohľad nad poisťovňou vykonáva Maďarská národná banka. Kontaktné údaje Centra  pre ochranu finančného spotrebiteľa Maďarskej národnej banky: adresa: H-1013 Budapest, Krisztina körút 39.; korešpondenčná adresa: H-1534 Budapest, BKKP Pf. 777; bezplatné telefónne číslo, na ktoré je možné volať v rámci otváracích hodín osobného zákazníckeho servisu: +36 80 203 776; centrálny fax: +36 1 489 9102; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu.
V prípade porušenia ustanovení o ochrane spotrebiteľov uvedených v zákone číslo CXXXIX z roku 2013 o Maďarskej národnej banke Maďarská národná banka môže začať konanie na kontrolu ochrany spotrebiteľov, alebo v prípade právneho sporu týkajúceho sa vzniku, platnosti, právnych následkov a zániku zmluvy, ako aj porušenia zmluvy a jeho právnych následkov sa môže obrátiť na súd, alebo pokiaľ ste spotrebiteľom, môžete požiadať o začatie konania Finančného zmierovacieho výboru (adresa zákazníckeho centra osobného kontaktu: H-1013 Budapest, Krisztina körút 39.; miesto vypočutia: H-1133 Budapest, Váci út 76. (Kancelárska budova Capital Square Irodaház); korešpondenčná adresa vo všeobecných záležitostiach: H-1525 Budapest, Pf. 172; korešpondenčná adresa v záležitostiach spojených so zúčtovaním a úpravou zmluvy: H-1539 Budapest, Pf. 670; bezplatné telefónne číslo, na ktoré je možné volať v rámci otváracích hodín osobného zákazníckeho servisu: +36 80 203 776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu). Od 15. októbra 2016 máte možnosť v ktoromkoľvek vládnom okienku odovzdať sťažnosť vo veci ochrany finančného spotrebiteľa, oznámenia vo verejnom záujme alebo žiadosti o začatie konania Finančného zmierovacieho výboru. Ak sa váš právny spor týka on-line zmlúv o poskytnutí služieb môžete na platforme Európskej únie na riešenie sporov on-line iniciovať mimosúdne urovnanie právneho sporu. Podrobnejšie informácie o platforme Európskej únie na riešenie sporov on-line nájdete na našej internetovej stránke www.groupama.hu. Kontaktné údaje platformy Európskej únie na riešenie sporov on-line: internetová stránka: http://ec.europa.eu/odr.
Pre súdne konanie sú do 31. decembra 2017 smerodajné ustanovenia zákona číslo III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku. V súdnych konaniach začatých 1. januára 2018 a následne treba uplatňovať zákon číslo CXXX z roku 2016 o občianskom súdnom poriadku. Ďalšie podrobné informácie týkajúce sa riešenia sťažností a Reklamačný poriadok poisťovne sú k dispozícii k nahliadnutiu na internetovej stránke www.groupama.hu v bode ponuky „Ochrana spotrebiteľa“.

10. Informácie o povinnostiach na základe ustanovení zákona FATCA (Zákon o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov)

Tieto informácie sa zameriavajú na splnenie písomnej oznamovacej povinnosti uvedenej v § 148 odseku 2 poistného zákona.
Poisťovňa ako Oznamujúca maďarská finančná inštitúcia v zmysle zákona FATCA je povinná v prípade poistení s anuitnou zmluvou (kapitálové životné poistenia, finančné účty v zmysle zákona FATCA) je povinná vykonať preverenie daňovej príslušnosti majiteľa účtu (ďalej len preverenie daňovej príslušnosti) v zmysle Prílohy č. 1 zákona FATCA (ďalej len Dohoda FATCA).
V zmysle Dohody FATCA pri určení daňovej príslušnosti je klient - fyzická osoba je povinná poskytnúť poisťovni svoje príslušné údaje, respektíve svoje vyhlásenie na určenie toho, či je z daňového hľadiska rezidentom Spojených štátov amerických (z tohto pohľadu občan Spojených štátov amerických z daňového hľadiska sa považuje za rezidenta Spojených štátov amerických aj v tom prípade, ak majiteľ účtu spadá pod daňovú povinnosť aj v inom štáte), respektíve právnická osoba je povinná poskytnúť vyhlásenie o tom, že do ktorej kategórie určenej v zákone FATCA patrí.
Na základe výsledku preverenia daňovej príslušnosti poisťovňa identifikuje finančný účet (zmluvu o životnom poistení) ako Oznamovaný účet Spojeným štátom americkým alebo Neoznamovaný účet Spojeným štátom americkým.
Poisťovňa identifikuje finančný účet ako Účet oznamovaný Spojeným štátom americkým, ak klient nesúhlasí s vykonaním preverenia daňovej príslušnosti, alebo preverenie daňovej príslušnosti je neúspešné z iného dôvodu.
K zaobstaraniu si vyhlásení potrebných pre preverenie daňovej príslušnosti dochádza spolu s plnením povinnosti identifikácie klientov z pohľadu prania špinavých peňazí.
V zmysle zákona FATCA na základe pravidiel určených v § 43/B-43/C zákona o jednotlivých pravidlách medzinárodnej administratívnej spolupráce týkajúcej sa daní a iných ďalších verejných poplatkov (zákon o daniach a verejných poplatkoch) je poisťovňa povinná každoročne informovať Národný daňový a colný úrad (NDCÚ) o životnom poistení a o údajoch majiteľa účtu, ktoré sú identifikované ako Účet oznamovaný Spojeným štátom americkým, a to do 30. júna roku nasledujúceho po daňovom roku v záujme splnenia výmeny informácií medzi vládou Maďarska a vládou Spojených štátov amerických.
V zmysle § 43/B-43/C zákona o daniach a verejných poplatkoch poisťovne písomne informuje majiteľa účtu o skutočnosti poskytovania údajov do 30 dní od poskytnutia informácií.

Majiteľ účtu je povinný do 5 pracovných dní oznámiť všetky zmeny, ktoré nastali v jeho údajoch, predovšetkým, ak majú vplyv na jeho daňovú príslušnosť.

11. Informácie o povinnostiach na základe ustanovené zákona o jednotlivých pravidlách medzinárodnej administratívnej spolupráce týkajúcej sa daní a iných ďalších verejných poplatkov (zákon o daniach a verejných poplatkoch) 

Poisťovňa ako Oznamujúca maďarská finančná inštitúcia v zmysle zákona o daniach a verejných poplatkoch je povinná v prípade poistení s odkúpnou hodnotou vykonať preverenie daňovej príslušnosti Majiteľa účtu (klienta) (ďalej len v tomto bode preverenie daňovej príslušnosti).
V zmysle zákona o daniach a verejných poplatkoch v rámci preverenia daňovej príslušnosti je klient povinný poskytnúť poisťovni svoje údaje respektíve vyhlásenie vzťahujúce sa na jeho daňovú príslušnosť. Pasívny nefinančný právny subjekt - klient je povinný poskytnúť oznámenie o osobách, ktoré sa v zmysle zákona o daniach a verejných poplatkoch považujú za Oznamovanú osobu alebo Ovládajúcu osobu.
Pokiaľ na základe vyhlásenia Majiteľ účtu (klient) z daňového hľadiska disponuje daňovou príslušnosťou v členskom štáte alebo inom štáte v zmysle zákona o daniach a verejných poplatkoch, poisťovňa spravuje účet ako Oznamovaný finančný účet.
V zmysle zákona o daniach a verejných poplatkoch je poisťovňa povinná každoročne informovať Národný daňový a colný úrad (NDCÚ) o údajoch získaných v rámci preverenia daňovej príslušnosti a oznamovaných v zmysle zákona o daniach a verejných poplatkoch, a to do 30. júna roku nasledujúceho po daňovom roku a následne NDCÚ v rámci automatickej výmeny informácií oznámi údaje stanovené v zákone o daniach a verejných poplatkoch úradu členského štátu Európskej únie alebo inému verejnému úradu.
V zmysle zákona o daniach a verejných poplatkoch v prípade poskytnutia údajov NDCÚ poisťovňa písomne - a pokiaľ to je možné elektronickou cestou - informuje Majiteľa účtu (klienta) o skutočnosti poskytnutia údajov do 30 dní od poskytnutia údajov.

12. Informácie o zverejnení správy o platobnej schopnosti a finančnej situácii 

Poisťovňa je v zmysle § 108 odseku 1 poistného zákona povinná každoročne zverejniť správu o svojej platobnej schopnosti a finančnej situácii. Podrobné pravidlá súvisiace so správou sú stanovené v Nariadení vlády. Poisťovňa zverejňuje správu o svojej platobnej schopnosti a finančnej situácii v zmysle § 108 odseku 1 na svojej internetovej stránke.

13. Definície 

 1. Osobný údaj: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno


 2. identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 3. Dotknutá osoba: akákoľvek určená, na základe osobných údajov identifikovaná alebo priamo alebo nepriamo identifikovateľná fyzická osoba.

 4. Súhlas dotknutej osoby: je akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba prejaví buď formou vyhlásenia, alebo jednoznačne potvrdzujúceho úkonu svoj súhlas s tým, aby sa spracúvali osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 5. Prevádzkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

 6. Spracúvanie: je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 7. Prenos údajov: znamená poskytnutie údajov určitej tretej osobe.

 8. Sprostredkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 9. Tretia strana: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

 10. Zákon o informáciách: zákon číslo CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií.

 11. Poistné tajomstvo: všetky údaje, ktoré neobsahujú utajované skutočnosti a sú k dispozícii poisťovni, zaisťovni, sprostredkovateľovi poistenia a ktoré sa vzťahujú na osobné podmienky, majetkovú situáciu, respektíve hospodárenie jednotlivých klientov poisťovne, zaisťovne, sprostredkovateľa poistenia, respektíve na zmluvy. ktoré títo klienti majú uzatvorené s poisťovňou alebo zaisťovňou.

 12. Outsourcovanie vykonávania činnosti: poisťovňa poverí niekoho iného vykonaním poisťovacej činnosti alebo ňou súvisiacej činnosti.

 13. Poisťovňa: Groupama Biztosító Zrt., sídlo: Maďarsko, H-1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C; zapísaná do Obchodného registra vedeného Súdom hlavného mesta v Budapešti ako Registrového súdu pod registračným číslom (IČO) Cg. 01-10-041071, európsky jedinečný identifikačný znak (EUID): HUOCCSZ.01-10-041071.

 14. Klient: poistník, poistený, príjemca, poškodený, osoba, ktorá poisťovni poskytla zmluvnú ponuku a je oprávnená na poistné plnenie od poisťovne, ďalej v prípade nezávislého sprostredkovateľa poistenia aj osoba, ktorá uzavrela maklérsku mandátnu zmluvu s nezávislým sprostredkovateľom poistenia.

 15. Údaj o zdravotnom stave: osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo psychického zdravia fyzickej osoby vrátane údajov týkajúcich sa poskytovania zdravotníckych služieb fyzickej osobe, ktoré obsahujú informácie o zdraví fyzickej osoby.

 16. Zahraničný: pojem definovaný v ustanovení § 2 zákona číslo XCIII z roku 2001

 1. o zrušení devízových obmedzení a o zmene jednotlivých súvisiacich zákonov.

 1. Obchodné tajomstvo: pojem definovaný v ustanovení § 2:47 odseku 1 zákona číslo V z roku 2013 o maďarskom Občianskom zákonníku účinnom od 15. marca 2014.

 2. Porušenie ochrany osobných údajov: je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

 3. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Profilovanie: je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.